Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проекти

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО                        ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ                         /АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/                                        2019/2020 учебна година                                        2020/2021  учебна година                                        2021/2022 учебна година                                        2022/2023 учебна годинаЦел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/Ученици включени в иновацията – начален етапПри използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език

Виж повече
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА                    В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                                                                              2018/2019  учебна година                                 2019/2020  учебна година                                 2020/2021 учебна година                                 2021/2022 учебна годинаЦел: Подобряване  качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники Ученици включени в иновацията – V класТеатрален час в учебните програми по чужди езици - 1  път  месечноТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ-  Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език-  Развиване на речта, логиката и въображението-  Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците -  Променя се традиционната връзка учител - ученик-  Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик -  Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване -  Учениците са мотивирани да изучават чужд език и  са по-уверени при неговото използване{GM_FILE=file=4108&text=ПРЕЗЕНТАЦИЯ}Галерия:театър на руски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/Ruski%20teatarтеатър на английски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/English%20theatreтеатър на немски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/Nemski%20teatarРЕЗЮМЕ:{GM_FILE=file=8039&text=ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА}ОТЧЕТ:{GM_FILE=file=8048&text=ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА}

Виж повече
ТВОЯТ ЧАС  2017/2018

ТВОЯТ ЧАС 2017/2018

През учебната 2017/2018 година започна втората поредна година от проекта „Твоят час” - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”

Виж повече
Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците

Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците

                                                Проект „Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”Финансиран от  Община Варна  Подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворовеОсновна цел:Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  обучение и творчески изяви сред природата.  Подцели:1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.2.Стимулиране на учениците към занимания на открито.3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.         С реализирането на проекта „Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”  се увеличи  пространството за отдих и занимания на учениците от начален етап

Виж повече
ТВОЯТ ЧАС  2016/2017

ТВОЯТ ЧАС 2016/2017

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.ТВОЯТ ЧАС

Виж повече
Сцена на открито - творческа зона за активен отдих

Сцена на открито - творческа зона за активен отдих

Проект за подоряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове по фурмулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2016 г., дейност 322-общообразователни училища, допълнителни компоненти- фонд "Резерв"- т.5 -община ВарнаОСНОВНА ЦЕЛ:Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  творчески изяви и  общуване с изкуството сред природата.  ПОДЦЕЛИ:   1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.   2.Стимулиране на учениците към творчески занимания и изяви.   3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.   Изграденото културно пространство  на открито, за изява и творчество, открива път  за   позитивни емоции, за преживяване на общи моменти

Виж повече