Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

13.07.2020  |   Проекти
Проект  „Подкрепа за успех“  - BG05M2ОP001-2.011-0001
Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Средно училище "Гео Милев" работи по Дейност 3.

Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание
     Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.
     Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

Период на провеждане на заниманията:
6.07.2020 г. - 24.07.2020 г.
1.Група за допълнително обучение по БЕЛ и Околен свят -   II клас
Ръководител: Татяна Краева-Атанасова
2.Група за допълнително обучение по Математика и Околен свят - II клас
Ръководител: Славена Коларова

Период на провеждане на заниманията:
1.09.2020 г. - 14.09.2020 г.
1.Група за допълнително обучение по БЕЛ - VI клас
Ръководител: Соня Корчева
2.Група за допълнително обучение по БЕЛ - VI клас
Ръководител:Самуила Добрева
3. Група за допълнително обучение по БЕЛ- VI клас
Ръководител: Самуила Добрева
4.Група за допълнително обучение по БЕЛ- VI клас
Ръководител: Гергана Костова
5.Група за допълнително обучение по БЕЛ- VI клас
Ръководител:Емилия Кателиева
6.Група за допълнително обучение по Математика- VI клас
Ръководител:Здравка Драгнева
7.Група за допълнително обучение по Математика- VI клас
Ръководител:Николинка Василева
8.Група за допълнително обучение по Математика- VI клас
Ръководител: Николинка Василева