Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Активно учителство

Психокомфорт и работа в екип

  Темата „Психокомфорт и работа в екип“ се постави за разглеждане на работна среща на клуб „Активно учителство“ на 24.01.2024 г. Старши учителите Надежда Георгиева и Адриана Илиева започнаха представянето с кратка презентация. Отбеляза се, че в днешния забързан и стресови свят темата е особено актуална. Важността на душевния комфорт и удовлетвореност е в пряка връзка с интегрирането на човека в обществото и с неговата личностна реализация, както в професионален, така и в личен план. Усещането за благополучие и спокойствие дава увереност на всеки да направи обективна и адекватна преценка на ситуациите, да взема отговорни решения, да реализира предварително заложени цели. Неминуемо психокомфортът в човека се отразява благотворно и върху отношенията му с околните, и уменията му за работа в екип.
      В дълбочина се анализира същността на понятието „работа в екип“, а именно работа в група от хора, които имат обща цел и работят заедно, за да я постигнат. Това включва добрите междуличностни отношения, подкрепа от колегите, споделяне на мисли и идеи, балансирано разпределение на работните задачи и взаимна помощ.
     Подчертаха се три от най-важните положителни страни на работата в екип:
1. Подобрява уменията за комуникация.
2. Повишава нивото на ефективност.
3. Личностно обогатяване и развитие.
     Всяка дейност крие и своите трудности. Сформираният екип трябва да е готов да посрещне много предизвикателства:
- Отнемане на повече време.
- Някой да върши работата на друг.
- Възникване на противоречия в екипа.
    Първата стъпка в преодоляването на трудностите е да се определи какъв е проблемът и да се опише как изглежда решението му. Следващата стъпка е споделяне в екипа и търсене на добри практики. Третата стъпка е моделирането - Как точно ще се реализира споделянето на практики? Четвъртата стъпка е разпознаване на добрите практики, а финалната стъпка включва тяхното разпространение.
    Професионалните общности в училищата са чудесна възможност за споделяне на добри практики, обменяне на идеи и вдъхновения на колеги, развиване на сътрудничество между колеги.
    В заключение Адриана Илиева и Надежда Георгиева обобщиха, че когато членовете на екипа се чувстват комфортно и уважавани, те са по-мотивирани и ангажирани с работа, което намалява нивото на конфликти и повишава ефективността и производителността на екипа.
   Във втората част от срещата се приложиха практически идеи за сплотяване на екипа, като играта „Аз съм огледало“, „Познай кого описвам“, „Съставяне на карта на качествата“ и др.
Наличието на взаимна подкрепа и взаимно уважение в екипа го прави по-сплотен, по-мотивиран и по-ангажиран в работата си, а това неминуемо ще води до повишаване качеството на образованието в училище.  

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/psihokomfort-i-rabota-v-ekip.html

Музейна и кинопедагогика – интегративност в учебния процес


       В продължение на два дни - 03-04.06.2023г. клуб „Активно учителство“ проведе изнесено обучение в с. Арбанаси за ролята на музейната и на кинопедагогиката. Те не целят да дублират училищното образование, а да допринесат за повишаване на интереса на учащите се към съдържанието на редица учебни предмети и да формират знания за различни епохи, обекти, традиции.
През първият ден от обучението учителите анализираха задачите, които стоят пред музейната педагогика:
Възпитателни - включване на източниците и предметите на човешката култура в процеса на формиране на нравствени ценности и естетическо светоусещане у детето, възпитаване на позитивно отношение към историята, традициите и техните носители;
Учебни - изработване на алгоритъм за включване на музейната работа в рамките на учебния процес;
Изследователски – формиране на навици и умения за търсене, проучване анализиране на предмети, факти и събития;
Организация на свободното време - предоставяне на способи за културен отдих и развлечения;
Естетически - удовлетворяване на потребността за приобщаване към красивото, създаване на положителен емоционален фон в учебно-възпитателния процес;
Комуникативни – разглеждане на музейната работа като педагогическо средство за формиране на толерантност в детския колектив.
Старши учител Облена Камбурова представи пред колегите възможни варианти за провеждане на урок в музей:
Учителят може да проведе урока сам, като предварително се е запознал с експозицията и с музейните ресурси, които ще използва. Музеят може да предостави работни листове, подбор на текстове или други материали, предварително уточнени с учителя. Музеят е само координатор;
Учителят делегира провеждането на урока на музейния специалист, като той само помага и асистира. Може да използва сценария на музейния урок, за да го провежда сам в бъдеще;
Музейният специалист и учителят работят заедно и методически се допълват един друг. Темата на урока може да промени ходовата линия при разглеждане на експозицията и да погледне на определените за урока експонати от друга гледна точка;
В практическата част на работната среща се разгледаха основните стъпки при проучване на предмет в музея от учениците. Те трябва да опишат физическата характеристика, конструкцията, функцията на предмета, стойността, дизайна му и на кого е принадлежал. Учителите изработиха и различни варианти на Работни листи, които могат да се използват при посещение в исторически, етнографски, природонаучен музей.
Обсъдиха се и възможни варианти на задачи за изпълнение от учениците, след посещение на даден музей: писане на есе, творчески доклад, рисунка, изработване на модел, маска, костюм, разиграване на игри и др.
В заключителния етап на срещата се обобщиха предимствата на музейното образование:
• Обогатява общата култура на учениците и формира осъзнато отношение на подрастващите към културно-историческото наследство;
• Изгражда патриотично самосъзнание и формира чувство за национална гордост;
• Спомага за споделяне на обща историческа памет;
• Подпомага теоретичното изучаване на учебния материал с артефакти;
• Води до постигане на по-високи образователни показатели в училищата;
• Запазва културната идентичност;
През втория ден от обучението старши учител Галина Кателиева се спря на ролята на кинопедагогиката в образователния процес. Тя посочи, че се използват различни модели, форми и методи за възпитание чрез екранните изкуства. Навлизането в ерата на дигиталните технологии доведе до възможността ученикът от роля на зрител да се превърне в кинотворец. Затова ученическите творчески процеси в тази област трябва да включват: изследователски, аналитични, експериментални, практически умения, както и умения за себеизразяване; естетическо разбиране и критична оценка; интелектуални, творчески, интуитивни способности и въображение; и разбиране на връзката между движещото се изображение и други форми на изкуство, дисциплини и практики.
Педагогическите специалисти анализираха трите форми, които биха могли да осъществят в кинопедагогиката: устни, писмени и игрови:
Устните включват: обяснения на учителя преди гледане, обобщение на видяното след гледане; четене по време на час на откъси от публикувана във филмовата литература (за този филм или за проблема, свързан с него); обсъждане след оглед; изгледи-сравнения върху материала на филмовите адаптации.
Писмени форми: рецензии на филма (включително сравнителни рецензии на филмовата адаптация); филмово есе; прегледи; обобщаване на литература за киното; превод на откъс от литературно произведение на езика на филма (опит в написването на сценарий); създаване на училищни кино кътове.
Игровите форми включват: рисунки, колажи по темите на гледания филм; съставяне на сюжет от различен набор от кадри; филмови викторини; филмови турнири между класове и училища; изложби и др.
Обсъдиха се и стъпките при подготовката за възприемане на филм. Учениците се запознават с редица проблеми и концепции, върху които ще трябва да разсъждават - мястото на киното в живота на човек и общество; авторът и авторското начало във филма, основите на филмовата професия; обща представа за видовете, жанровете на киното и техните задачи.
Галина Кателиева предостави и откъси от филми, които могат да се използват в учебните часове. С голям интерес и вълнение педагогическите специалисти изгледаха и части от анимацията за големия нидерландски художник Винсент ван Гог.
Учителите са убедени, че филмовата педагогика може да допринесе за развитието на жизненоважни умения и интереси на учениците и към други области на културата, като изобразително изкуство, литература, музика. Любопитството, емпатията, ангажираността, толерантността и радостта, оформени от филмовото образование могат да станат ключови за личностното развитие, гражданската отговорност и професионалното ориентиране на подрастващите.В продължение на два дни - 03-04.06.2023г. клуб „Активно учителство“ проведе изнесено обучение в с. Арбанаси за ролята на музейната и на кинопедагогиката. Те не целят да дублират училищното образование, а да допринесат за повишаване на интереса на учащите се към съдържанието на редица учебни предмети и да формират знания за различни епохи, обекти, традиции.
През първият ден от обучението учителите анализираха задачите, които стоят пред музейната педагогика:
Възпитателни - включване на източниците и предметите на човешката култура в процеса на формиране на нравствени ценности и естетическо светоусещане у детето, възпитаване на позитивно отношение към историята, традициите и техните носители;
Учебни - изработване на алгоритъм за включване на музейната работа в рамките на учебния процес;
Изследователски – формиране на навици и умения за търсене, проучване анализиране на предмети, факти и събития;
Организация на свободното време - предоставяне на способи за културен отдих и развлечения;
Естетически - удовлетворяване на потребността за приобщаване към красивото, създаване на положителен емоционален фон в учебно-възпитателния процес;
Комуникативни – разглеждане на музейната работа като педагогическо средство за формиране на толерантност в детския колектив.
Старши учител Облена Камбурова представи пред колегите възможни варианти за провеждане на урок в музей:
Учителят може да проведе урока сам, като предварително се е запознал с експозицията и с музейните ресурси, които ще използва. Музеят може да предостави работни листове, подбор на текстове или други материали, предварително уточнени с учителя. Музеят е само координатор;
Учителят делегира провеждането на урока на музейния специалист, като той само помага и асистира. Може да използва сценария на музейния урок, за да го провежда сам в бъдеще;
Музейният специалист и учителят работят заедно и методически се допълват един друг. Темата на урока може да промени ходовата линия при разглеждане на експозицията и да погледне на определените за урока експонати от друга гледна точка;
В практическата част на работната среща се разгледаха основните стъпки при проучване на предмет в музея от учениците. Те трябва да опишат физическата характеристика, конструкцията, функцията на предмета, стойността, дизайна му и на кого е принадлежал. Учителите изработиха и различни варианти на Работни листи, които могат да се използват при посещение в исторически, етнографски, природонаучен музей.
Обсъдиха се и възможни варианти на задачи за изпълнение от учениците, след посещение на даден музей: писане на есе, творчески доклад, рисунка, изработване на модел, маска, костюм, разиграване на игри и др.
В заключителния етап на срещата се обобщиха предимствата на музейното образование:
• Обогатява общата култура на учениците и формира осъзнато отношение на подрастващите към културно-историческото наследство;
• Изгражда патриотично самосъзнание и формира чувство за национална гордост;
• Спомага за споделяне на обща историческа памет;
• Подпомага теоретичното изучаване на учебния материал с артефакти;
• Води до постигане на по-високи образователни показатели в училищата;
• Запазва културната идентичност;
През втория ден от обучението старши учител Галина Кателиева се спря на ролята на кинопедагогиката в образователния процес. Тя посочи, че се използват различни модели, форми и методи за възпитание чрез екранните изкуства. Навлизането в ерата на дигиталните технологии доведе до възможността ученикът от роля на зрител да се превърне в кинотворец. Затова ученическите творчески процеси в тази област трябва да включват: изследователски, аналитични, експериментални, практически умения, както и умения за себеизразяване; естетическо разбиране и критична оценка; интелектуални, творчески, интуитивни способности и въображение; и разбиране на връзката между движещото се изображение и други форми на изкуство, дисциплини и практики.
Педагогическите специалисти анализираха трите форми, които биха могли да осъществят в кинопедагогиката: устни, писмени и игрови:
Устните включват: обяснения на учителя преди гледане, обобщение на видяното след гледане; четене по време на час на откъси от публикувана във филмовата литература (за този филм или за проблема, свързан с него); обсъждане след оглед; изгледи-сравнения върху материала на филмовите адаптации.
Писмени форми: рецензии на филма (включително сравнителни рецензии на филмовата адаптация); филмово есе; прегледи; обобщаване на литература за киното; превод на откъс от литературно произведение на езика на филма (опит в написването на сценарий); създаване на училищни кино кътове.
Игровите форми включват: рисунки, колажи по темите на гледания филм; съставяне на сюжет от различен набор от кадри; филмови викторини; филмови турнири между класове и училища; изложби и др.
Обсъдиха се и стъпките при подготовката за възприемане на филм. Учениците се запознават с редица проблеми и концепции, върху които ще трябва да разсъждават - мястото на киното в живота на човек и общество; авторът и авторското начало във филма, основите на филмовата професия; обща представа за видовете, жанровете на киното и техните задачи.
Галина Кателиева предостави и откъси от филми, които могат да се използват в учебните часове. С голям интерес и вълнение педагогическите специалисти изгледаха и части от анимацията за големия нидерландски художник Винсент ван Гог.
Учителите са убедени, че филмовата педагогика може да допринесе за развитието на жизненоважни умения и интереси на учениците и към други области на културата, като изобразително изкуство, литература, музика. Любопитството, емпатията, ангажираността, толерантността и радостта, оформени от филмовото образование могат да станат ключови за личностното развитие, гражданската отговорност и професионалното ориентиране на подрастващите.

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/muzejna-i-kinopedagogika-integrativnost-v-uchebniya-proces.html


Алтернативни педагогики


        Време е да погледнем по нов начин към системата, за да имаме деца, готови за новото време! С тези думи г-жа Самуила Добрева, откри работната среща на клуб Активно учителство на 09.03.2023г. Темата „Алтернативни педагогики“ не се обсъжда за първи път от учителите. И въпреки, че това са системи и методики, които имат по-различен подход към образованието, общото между тях е, че съчетават индивидуалното отношение и работата в колектива, изкуството с науката, класната стая с природата, обучението с възпитанието и изграждането на ценностна система. Подчерта се, че учителят винаги е вдъхновител и психолог, непрестанно развиващ се и разгръщаш творческия си потенциал.
        В хода на срещата, след представената презентация, се коментираха принципите на Валдорфската педагогика - въздържане от ранно интелектуализиране, социално обучение в клас и липса на авторитарност, развитие на основополагащо чувство за естетика. Заложена е ясната концепция - децата са личности с различни умения и темпо на развитие, с огромен потенциал. Той лесно се разгръща, когато им се предоставят подходящите условия.
        Днес обучението Монтесори е по-скоро метод отколкото училище, сподели г-жа Добрева. Той може да бъде ползван свободно от всеки и много училища се ръководят от него. Преподаватели от цял свят взаимстват името, идеята и материалите на Монтесори, за да организират детски градини, начални училища, програми за специални нужди и дори 12-годишни учебни програми. Някои родители го използват и за домашно обучение. Стана ясно, че много от основните характеристики на метода са заложени в повечето програми в редица европейски училища: учениците да са свободни и да изберат какво да учат, класните стаи да позволяват свободно придвижване, обучението да е организирано в блокове, обикновено 3-часови, да няма оценяване до определена възраст и да се дават по-малко домашна задачи.
        В днешно време има много демократични училища из целия свят. От Бразилия през Израел до Тайланд. Използвайки различни форми на обучение, всички те насърчават идеята, че ученици и учители трябва да имат еднакъв глас относно какво да учат и как да работят заедно. Целта е да се даде на децата дълбоко усещане за равенство и справедливост.
        Учителите коментираха, че домашното образование е сравнително нова идея за нашата страна. Родителите, които го прилагат споделят, че то е най-доброто, кoeтo могат да дадат на децата си, тъй като образованието не може да бъде разделено от възпитанието, моралните ценности, вярата и мирогледа, а всичко това е отговорност на родителите, не на държавните институции. Според тях домашното образование се съобразява с нуждите, стремежите, знанията, интереситe и слабостите на учащия се. То дава свобода, гъвкавост и много време за различни занимания. Детето участва активно в живота на семейството и от опит научава как функционира то.
       Във втората част на работната среща младият учител Гергана Костова представи схващанията на слънчевата педагогика. Според тази алтернативна педагогика съвременното образование е насочено предимно към интелектуалното развитие на детето, а развитието на добродетелите, интелектуалното възпитание, нравствената култура, творческото мислене, индивидуалните заложби и таланти остават на задан план. Затова и основната задача на слънчевата педагогика е да подкрепи учители, родители и възпитатели в стремежа им да изведат и развиват у децата доброто със знанието за законите и принципите, които управляват живота.
        Разнообразни мнения изказаха присъстващите и по отношение на така наречената озарена педагогика. Тя залага на фундаментална промяна на образователната системата, а именно класно-урочният модел да се замени с екипно-практически. Основната ѝ цел е да създава среда за израстване. Резултатът, към който се стреми, е да възпита, адаптивни, уникални личности. Важно за озарената педагогика е, че се залага много на работата с родителите, което днес е акцент в българското училище.
       Съпоставяйки през цялото време алтернативно образование, с популярното, за всички присъстващи учители истината се оказа изненадващо подобна: детето е същество с огромен потенциал и чрез образованието той трябва да бъде разгърнат и проявен. Чрез подходяща среда, личен пример от страна на преподавателя и разбиране за етапите на развитие на човешката личност, на ученика трябва да се се дава възможност да се изявява и да представи най-доброто, на кoeтo е способен.
       Светът се променя. От това следва, че и педагогиката също трябва да се променя. Ako създадем правилните условия в училищата, aкo ценим всеки учащ, независимо от прилаганите методи и средства на обучение развитието, израстването на всеки един ще се случи.


Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/alternativni-pedagogiki.html


Саундпейнтинг - инструмент в работата на учителя


     Темата „Саундпейнтинг  -  инструмент в работата на учителя“ разискваха на своята работна среща участниците от клуб „Активно учителство“ на 15.12.22 г. Фокусът на тази иновация е изследователския интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата.
     От презентацията, която представи старши учител Ани Костова стана ясно, че методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение /вербален, визуален, слухов и кинестетичен/ саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения за изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят. Това те постигат докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Методът е напълно достъпен и за хора от друга възраст, с друг опит или способности.
     Учителят /треньорът/, обикновено застава пред групата от участници, и съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични дейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Водещият развива отговорите на участниците, като ги оформя в композиция и след това указва друга поредица от жестове и  продължава процеса на композиране.
     Така творческото учене и импровизацията, приложени в различни учебни часове, продуцират качествени резултати, именно защото саундпейнтинг разгръща уменията за самоактуализация и себепреодоляване. Развива и разпределя вниманието и концентрацията, както и много аспекти на паметта. Насърчава конструктивни нагласи и особено – за умения да се твори в група – и то в напълно разнородна група. Развива и уменията на учениците за справяне в непредвидени ситуации, както и „употребата” на грешката.
     След теоретичната част Ани Костова предложи на участниците да разиграят приказката „Дядо и ряпа“ от Ран Босилек чрез похвати на саундпейтинг метода. Тя подаваше жест към отделен колега или група, които реагираха, изигравайки ролята си в приказката. За да се придаде повече истинност на изпълнението, водещата посочваше за кратък или дълъг звук,  или за движение. Това от своя страна правеше ситуацията по-весела, по-динамична, подтикваше всички да участват с по-голям хъс и желание.
     Не по-малко вълнуваща се оказа и ролевата игра „Фермата“, която се реализира под ръководството на музикалния педагог и главен учител Виолина Трайкова.
     В края на работната среща стана ясно, че адаптирането на саундпейнтинг в училище е един естествен процес, поради вродената готовност на децата да играят, да творят, да бъдат част от един екип, една цялост.
     Поради същността си този метод позволява на учениците свободно да участват в импровизации, театрални и музикални игри, рисуване на фона на музика, или чрез техниката “посочване“, а след това развивайки креативността си да изработят дори готов продукт, върху основата на изобразителното изкуство.
     Саундпейнтингът в педагогическите ситуации дава на учителя неограничени възможности да въвлече по интригуващ  и впечатляващ начин учениците за активното участие в образователния процес. Забавлявайки се и учейки чрез правене  те с лекота ще запомнят промените в природата, запазените във времето традиции и обичаи, повече за професиите и тяхното значение в обществения начин на живот, за рисуването и творчеството. Основното тук е, че всяка една педагогическа ситуация може да се превърне в един незабравим момент, в който всяко едно дете се е чувствало неповторимо, разгърнало креативността си, а същевременно преживяло всяко умение и знание през собствената си призма и разумност.   

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/saundpejnting-instrument-v-rabotata-na-uchitelya.html


Социално - емоционално учене

       Темата за социално-емоционалното учене като процес, който развива нагласите, убежденията, уменията и поведенческите модели, се разисква от участниците в клуб Активно учителство. По време на изнесеното обучение в Арбанаси на 01-02.10.2022г. те се убедиха, че формирането на социално-емоционални компетенции помага за вземането на правилни решения при различни житейски ситуации.
      Изказванията по темата доведоха до извода, че когато се работи с ученици в часовете трябва да се включват такива активности, които да развиват техните умения да управляват емоциите си, да създават и поддържат взаимоотношения, както помежду си, така и с възрастните около себе си. Те трябва да се научат да разрешават междуличностни конфликти и да вземат ефективни решения, които са съобразени с етичните и моралните принципи.
       Учителите коментираха пет основни ключови компетенции – самоосъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, управление на взаимоотношенията и отговорно взимане на решение. Към всяка от тях се разглеждаха ситуации и се набелязваха активности, с които да се подпомогнат учениците при формиране на съответното умение. Анализираха се различни поведенчески модели в и извън училище.
       Във втората част на обучението се реализираха и няколко игрови ситуации, приложими за  различните образователни етапи.
       В края на работната среща на поставения въпрос:
       Заслужава ли си да помагаме на учениците за социалното и емоционалното им учене?
       Учителите бяха категорични:
       „Развиване на социално-емоционални умения в училище със сигурност ще повиши качеството на ученето и успеваемостта на децата, с които работим. Но може би най- важната последица за всеки от нас би била радостта да видим,  как именно тези деца се превръщат в компетентни, осъзнати и ефективни личности, които успешно се справят с предизвикателствата на живота и допринасят за развитието на обществото ни като цяло.“ 

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/socialno-emocionalno-uchene.html

План на клуб „Активно учителство” - учебна 2022/2023 г.

Изтегли файл  

Арт терапия и музикотерапия – техники за пряка работа с учениците 


Арт терапията е ефективен метод на психотерапията, който включва творчество и различни художествени техники. Тя позволява да се решават различни проблеми, вариращи от проблемите на социалната адаптация и завършвайки с развитието на детския потенциал. Водещата цел на арт терапията е да овладее процеса на самопознание у детето и да развие способността му да изразява себе си. С тези встъпителни думи на ст. учител Адриана Илиева започна работната сесия на клуб Активно учителство, която се проведе на 29.03.2022г. В училище този метод на психологическа помощ се използва като част от методическа програма за развитието на детето, за отключване на потенциала и формирането на неговата личност. От нас, учителите, зависи дали ще помогнем на учениците да освободят скритите възможности на тялото и ума, и да запазят уникалността на всяко едно от тях. Но най-често срамежливостта, тревожността, агресивността и конфликтът пречат на детето да се отвори. Това състояние възниква от вътрешни преживявания. Затова, ние учителите трябва да си поставяме за задача да развиваме емоционалната сфера на учениците, да подобряваме психическото им развитие.
      В съвременното общество родителите искат да дадат на децата си повече знания. Но прекомерното интелектуално развитие е свързано с голяма тежест за децата и е една от причините за влошаване на физическото и психическото им здраве. В резултат на това съвременните ученици могат да четат, пишат, смятат, но са по-малко склонни да се възхищават и да бъдат изненадани, да съпреживяват.  И тук на помощ идва методът арт терапия.
      В хода на обучението учителите се запознаха с различните видове арт терапия за деца и юноши: изотерапия, цветотерапия, куклена терапия, танцова терапия и др.
      Във втората част на срещата ст. учител Ани Костова представи невероятно силното влияние на музиката върху човека и значението на музикотерапията. Тя помага за подобряване на представянето на растящия човек, облекчава стреса и развива креативността. Подчерта се, че в училище най-често се използват упражнения с пляскане и потупване в ритъма на музиката, слушане на музика и свирене на различни инструменти, танц. Обърна се внимание, че музикотерапията ориентира учителя и учениците към взаимно сътрудничество и интегриране на различни видове дейности. Тя е и ефективна терапия, която помага за укрепване на физическото и психично здраве на ученика.
      В практическата част на обучението учителите анализираха значението на някои от 21 терапевтични техники за справяне с неприятни състояния: „Уморен си – рисувай цветя“, „Сърдит и ядосан си – рисувай линии“, „ Боли те – лепи, апликирай“, „ Скучно ти е – вземи лист хартия и го напълни с цветя“, „ Печално ти е – рисувай дъга, „ При чувство на безпокойство – сгъвай оригами“ и др.
     Срещата завърши със забавна арт терапия „Пощенска картичка“ и „Какво има в сърцето ти?“.
     Всички учители се убедиха, че творческата дейност, прилагана в хода на обучението в трите образователни степени в училище има положителен ефект върху учениците. Тя дава възможност за създаване на емоционална устойчивост,  развива чувство за достойнство и равноправие, реализира успешно общуване.

Снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/art-terapiya-i-muzikoterapiya-tehniki-za-pryaka-rabota-s-uchenicite.html


Меките умения - умения на 21 век


Темата „Меките умения - умения на 21 век“ обсъждаха учителите от клуб Активно учителство на своята работна среща, проведена на 24.02.2022 г. Тя бе избрана, защото тези умения са най-ценени и считани за най-необходими за оптималното развитие на личността в настоящата социална среда. След представената презентация от колега за всички стана ясно, че тези умения се определят като комбинация от социални, комуникативни, черти на характера, нагласа, емоционална интелигентност, креативност. Те помагат на човек да се адаптира в различните ситуации, да работи добре с другите, да постига целите си и да бъде удовлетворен. Преподавателите добре разбират, че света в който живеем преминава през динамични промени, предлага много възможности, но и в който за да намерим точното си място са ни необходими гъвкавост, мотивация, умения за комуникация и организация, справяне с проблемите от различно естество. Най-същественото, с което образованието може да допринесе за развитието на детето е да му помогне да развие тези умения и компетенции, и да успее да разгърне потенциала си, за да се чувства все по-уверено в живота. И въпреки, че всеки ученик е уникален със собствени качества, които трябва да развива, меките умения са универсални и ключови за всяка сфера, в която биха искали подрастващите да се развиват занапред.
В хода на срещата се изясниха и основните групи меки умения – лични качества, комуникационни умения, професионални умения. Обърна се внимание на различни учебни дейности, които подобряват обучението на ценности и умения. Посочиха се игри, адаптирани за трите образователни нива, прилагани в хода на естествения процес на обучение. Акцентира се и на различните извънкласни форми, състезания, конкурси, проекти, които също са възможност за формиране на меки умения. Стигна се до извода, че обучението трябва да се извършва според вътрешната мотивация на ученика, при зачитане на ритмите и личните нужди на всеки.
Учителите обсъдиха възможността за разработване на стратегия за развитие на меките умения в училището, установяването на необходимата технологична политика и учебните дейности, които да подобрят обучението и формирането им. Така с развитието на различни умения обучаемите ще се чувстват ангажирани към обществото, ще се насърчава тяхното самочувствие, гъвкавост и адаптивност.
Във втората част учителите споделиха своя опит по въпроси като „Развитие на креативност в различните учебни часове“, „Как да помогнем на детето да носи отговорност“, „ Подобряване на концентрацията на ученика в часовете“.
Особено емоционално протече финала на работната среща. Колегите Стефка Генчева и Олга Миткова подготвиха игри във връзка с Модел Партньорство - комуникация родител – учител, учител - ученик, родител – родител ученик. Те ни накараха да се замислим над това, че за подрастващите все по-вече е важно сътрудничеството между родителите и училищната институция. Всички ние, учители и родители, трябва да помогнем на ученика да разбере, че уменията, които днес е успял да формира, няма да бъдат достатъчни след няколко години. Всеки един трябва да не спира да учи и да натрупва опит. Само с постоянното развитие на умения ще стане по-отворен, по-добър и конкурентен професионалист в живота.

Снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/tema-mekite-umeniya-umeniya-na-21-vek.html


План на клуб „Активно учителство” - учебна 2021/2022 г.


Изтегли файл

„Мултисекторният подход в образованието“

      Клуб "Активно учителство"  осъществи изнесено обучение на тема „Мултисекторният подход в образованието“. То се проведе на 25,26 и 27 юни в с.Крушуна, област Ловеч. Екипът бе обучаван от образователния експерт и психолог Марияна Георгиева. Още в началото на работната среща тя обърна внимание, че този подход е добра възможност за учителите да включат различни дисциплини в преподаването. Всички те могат да се съчетаят като едно цяло, за да съставят големия пъзел в образованието. Подходът осигурява практическата насоченост и е ориентиран към конкретни резултати. Той може да се определи и като интегрирано междупредметно взаимодействие, като това се отнася, както при планирането, така и при преподаването. Това включва целенасочено събиране на знания, умения, данни и оценки от или между отделните области, за да се развият повече мощни връзки по ключови идеи. Говорим за интегрираност, подчерта г-жа Георгиева, когато компонентите на учебната програма си взаимодействат по смислен начин, както за учениците, така и за преподавателите.
    Всички участници бяха разделени в три групи.  Екипите трябваше да помислят и да предложат  проект за работа през следващата учебна година, който да включва различни учебни дисциплини, обединени по една обща тема. Колегите от начален етап – 1 клас, се спряха на темата „Моето семейство”/учебни дисциплини – български език и литература, математика, околен свят, човек и природа, музика, изобразително изкуство/. Учителите от 4 клас се обединиха по темата „Слънчева система” /учебни дисциплини - български език и литература, математика, технологии и предприемачество, информационни технологии, чужд език, човек и природа/.  Темата  „Опазване на биоразнообразието” бе планирана от учители, преподаващи в седми клас. Тук се включват учебни дисциплини – български език и литература, математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, музика, изобразително изкуство, чужд език/. С много емоции и удовлетвореност всеки екип представи своята идея. 
     Клубът обсъди темите за следващата учебна година, както и темата за следващото изнесено обучение през месец юли.                                              
     След работния процес учителите имаха възможност да се насладят на ромоленето на Крушунските водоподи и свежия полъх на гората. Посетиха и историческите забележителности на град Ловеч.

Новината в снимки ще намерите тук:

 http://www.geomilev.info/news/multisektorniyat-podhod-v-obrazovanieto.html

„Живите работни листи”

       Клуб "Активно учителство" проведе поредната си работна среща на 25.02.21г. Темата, която дискутираха учителите „Живите работни листи” и образователните игри в работата на учителя” е актуална за ситуацията, в която днес се организира обучението в страната. Модераторите на срещата - Анeта Костова и Румяна Тодорова започнаха представеното с думите, че работните листи са ресурс, който е необходим за всеки учебен предмет. Но, с развитието на новите технологии, традиционните работни листове за печат могат да се трансформират в интерактивни онлайн упражнения със самокорекция и това вече позволява да ги наричаме „интерактивни работни листи”. В дистанционното обучение те са „живи“, защото подлежат на непрекъснати промени. Това улеснява и онагледява учебния материал по специфичен начин и помага на преподавателя да упражни наученото или да провери начина, по който се справя ученикът.
        Водещите представиха на колегите различни „живи работни листи”. Те включваха използване на звуци, видеоклипове, упражнения за плъзгане и пускане, упражнения с присъединяване със стрелки, множество възможности за избор и дори говорни упражнения, които учениците трябва да правят с помощта на микрофон.
       Обърна се внимание, че след попълване на интерактивните листи от обучаваните, учителят може не само да провери и оцени тяхната работа, но и да им даде обратна връзка под формата на писмен коментар и рейтинг на отделните упражнения.
       Колегите споделиха, че учениците също могат да правят работни листове онлайн и да да изпращат своите отговори на учителя. Това за тях е много мотивиращо, а за учителя е още една възможност да оцени техните знания и умения.
       В хода на сесията Анета Костова представи сайтове и шаблони за създаване на работни листове, които учителите могат да използват в своята практика.
       Всички участници в срещата бяха единодушни, че създаването и използването на интерактивни работни листове отговаря на нуждите на учителите, да извършват проверка и оценка на знанията и уменията на учениците при обучение от разстояние.
       Педагозите са убедени, че новите технологии предлагат различни възможности за комбиниране на учебните ресурси. По този начин учебното съдържание може да се систематизира и диференцира според нуждите на учениците, за да се постигне по-голяма трайност на усвоените знания.
       Важен момент в работната среща бе представенето на приложната технология за развиване на комуникативните и социалните умения чрез игрови и занимателни елементи от Румяна Тодорова. Със създаването на живи картини, изобразяващи герои от различни произведения на изкуството, в часовете по чужди езици и български език и литература, се формират положителни емоционални преживявания у учениците. Посредством творческа дейност и артистични изяви се стимулира тяхната активност и креативност. По този начин, чрез допир до знакови личности в различни области се разширява познавателния хоризонт на обучаваните.
       Сесията завърши със създаване на жива картина от всички участници по картината на руския художник Павел Федотов „Сватовство майора”.
       Независимо от това какви методи и средства използват днес в преподаването си учителите, фокусът на усилията на всички, е да се издигне качественото равнище на подготовката на подрастващите за живота и професиите, които те ще упражняват в бъдеще.

Новината в снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/zhivite-rabotni-listi.html

Зеленият химикал


      Клуб „Активно Учителство” в СУ ”Гео Милев” продължава своята дейност и през настоящата 2020/2021 г. Основната цел на учителите през този учебен период е „Подкрепа на професионалното и кариерното развитие на младите педагогически специалисти”.
      В края на месец октомври се проведе първата тематична работна среща. На нея Кристина Керчева представи метод, свързан с проверката и оценката на знанията на учениците. В предложената презентация се отбеляза, че според много съвременни педагози и психолози факта, че учителите в българското образование поправят класните и домашните работи на учениците с червен химикал е дълбоко погрешено. Основната идея на метода е да се покажат на детето грешките, които то е допуснало, като се подчертават с червено неточности в правописа, допълват се пропуснати запетаи, зачертават се излишни букви и т.н.
     Психолози алармират, че методът на червения химикал не е градивна критика. Те твърдят, че по този начин във фотопаметта на детето не се записва правилното, което е направило, а сбърканото, което учителката му е показала с червения химикал.
     Кристина Керчева обърна внимание, че много педагози предлагат старата практика на проверка да се замени с така наречения метод на зеления химикал. Той е напълно противоположен. С него се подчертават позитивните примери в домашната работа на детето. Зеленият химикал показва друга гледна точка, което определя и друга вътрешна мотивация за ученика. Така той започва да се старае да се доближи максимално до най-доброто, което е успял да направи.
    Психолозите, от своя страна, твърдят, че този метод може да повлияе изключително добре на детето, що се отнася за бъдещото оформяне на характера му. Да се подчертае лошото с червен химикал може да стане нарицателен израз за поведението на учениците и когато пораснат. А това е основна причина хората да се чувстват неудовлетворени от живота си.
    След направените коментари по презентацията, Кр. Керчева предложи на присъстващите учители от клуба няколко ситуации, които те трябваще да разрешат чрез новия метод на проверка.
    В края на срещата учителите бяха единодушни, че използвайки принципа на зеления, а не на червения химикал, в учениците ще се утвърди различна, позитивна гледна точка, която ще ги научи да откриват хубавото в себе си и в света, който ги заобикаля.

Информацията в снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/cherveniyat-himikal.html


План на клуб „Активно учителство” - учебна 2020/2021 г.

Изтегли файл

Открити интердисциплинарни уроци с родители

          Открити интердисциплинарни уроци с родители проведе. клуб Активно учителство на  поредната си работна сесия. Основната цел при този ефективен метод на обучение не е да се изследва максималният обем материал, а да се идентифицират междупредметните комуникации. Такива уроци развиват творческото мислене сред учениците, помагат да се разкрие потенциалът на учителите и да се достигне ново ниво на взаимоотношения с децата.
         Темата „Руският език и изобразителното изкуство – приятели в часа” събра учениците от V „б“ клас и техните родители в очакване на един емоционален час.  Милена Петрова – старши учител по руски език и Галина Кателиева – учител по изобразително изкуство обединиха своите усилия в управлението на процеса на познавателната и практическата активност на присъстващите. Те сфоромираха пет екипа от ученици и родители. Часът започна с презентация за руския художник Ф. Решетников и известната му картина  „Опят двойка”.  Последвалите дейности бяха свързани с използване на различни театрални техники: театър експром, озвучаване на картина, кратки етюди, игрови елементи. Изкуството бе включено в създаването на декори към етюдите, изобразяване на думи и запознаване на участниците  с част от художественото наследство на Русия.
         Ентусиазмът на децата е увличащ  и за родителите, които присъстват. А това не само улеснява комуникацията с училището, но я прави и градивна. Доброто сътрудничество между учителите и родителите е важна психологическа предпоставка децата наистина да почувстват училището като желана територия за личностна изява.

Новината в снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/urok-po-ruski-ezik-i-izobrazitelno-izkustvo.html


 Визуализацията като част от ученето – разработване на мисловни карти


      В последните години все повече нараства интереса към един уникален метод за обработка на постъпващата информация в нашият мозък. Този метод става все по-популярен, точно защото е забавен, много удобен и на практика има безгранични способности.  Това е концепцията за  мисловните карти, създадена от английския психолог Тони Бюзан. Оказва се, че тя може успешно да се приложи в обучението, бизнеса и личния живот.
   Такава беше и тематиката на работната среща на учителите от клуб Активно учителство, проведена на 21.11.19г. В началото те се запознаха чрез презентация, подготвена от гл. учител Снежана Пометкова и ст. учител Росица Хараланова за същността на метода. Няма ограничения за броя на идеите и връзките, които мозъкът може да направи, което означава, че няма ограничения за визуализациите, чрез които може да се изработи мисловната карта и да се използва по различните учебни предмети.Тя е един от най-добрите начини, чрез които учителят или ученикът  систематизират знанието си по определена тема, за по добро запаметяване.
    В презентацията се проследи технологията за изработването на картата. Стана ясно, че всяка мисловна карта започва с една концепция поставена в центъра, която може да бъде представена от дума и/или изображение. Може да съдържа визуални елементи като кръгове, квадрати и други символи, рисунки или снимки. Разклоненията водят началото си от централна концепция и могат да бъдат направени в различни цветове и форми. Всяко разклонение може да бъде представено по много начини и да бъде свързано с останалите разклонения. Обикновено, когато се използват думи, се използва по една ключова дума за всяко разклонение. Кривите линии добавят разнообразие в картата, намаляват монотонността и са по-лесни за запомняне. Добре е да се изработи индивидуален стил.
     След като се запознаха с основните принципи на изготвяне на мисловните карти, учителите преминаха към практическия момент на обучението. Те получиха от обучителите различни текстове от учебното съдържание по предмети от 1 до 10 клас. Всеки екип трябваше да изработи мисловна карта, адаптирана към индивидуалните нужди, стил на учене и желаните резултати. В края на работната сесия, всички мисловни карти се представиха пред аудиторията и се проведе оживена дискусия. Учителите стигнаха до следните изводи, относно приложението на този инструмент в обучителния процес и важността му за детското развитие:
- мисловните карти улесняват, както процеса на преподаване, така и процеса на учене;
- мисловните карти помагат за синтезирането на голям обем от информация по една тема или една идея;
- мисловните карти помагат, както за запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това;
- структурата на мисловните карти наподобява структурата на мозъка – информацията не е линеарна, а е представена като мрежа от взаимосвързани елементи. Това означава, че информацията се съхранява в мозъка чрез логически различни пътеки и всяка от тях може да доведе до разгръщане на цялостната картина;
- мисловните карти подпомагат развитието на уменията за учене и са добър помощник и активатор на паметта.  


http://www.geomilev.info/news/razrabotvane-na-mislovni-karti-vizualizaciyata-kato-chast-ot-ucheneto.html

План на клуб „Активно  учителство” - учебна 2019/2020 г.

Изтегли файл 

Слушането - важно умение на родителите


  На 02.05.2019г  се проведе работна сесия на Училище за родители към СУ „Гео Милев” – Варна. Темата „Слушането – важно умение на родителите” събра във видеозалата учители, родители и ученици от начален и прогимназиален етап.
          „Добрият слушател е този, който насърчава другите да говорят за себе си. Добрият родител е добър слушател.” Все повече родители искат да общуват пълноценно с децата си, а общуването започва от слушането. Когато говорим за истинско доверие, то се изгражда с истинско слушане. С тези встъпителни думи г-жа Веселка  Минчева започна своята презентация. Опирайки се на програмата на американския клиничен психолог Томас Гордън, тя подчерта важността на неговия метод за изграждане на ефективни взаимоотношения между родители и деца.
           Едно от практическите умения, които родителят трябва да изгради за подобряване на комуникацията в семейството, е „активното слушане“ на чувствата на детето. Активното слушане показва: вниманието, съчувствието и уважение на възрастния, неговата любов и загриженост към подрастващите. Често, подчерта и колегата Чеков, модератор на сесията, децата се нуждаят просто от трибуна, от някой, който да ги изслуша. Той препоръча на родителите да не бързат да дават идеи, решения или да изнасят лекция. Нека да оставят пространство на детето си за изразяване на неговите мисли и чувства, нека то само да намери решение на своя проблем, след като от родителя е получило, например съвет или подкрепа.
          Кои са ползите от активното слушане? Това беше въпросът за последвалата дискусия. Получиха се следните отговори:
-          Улеснява детето при решаване на проблемите
-          Помага му да не се плаши от отрицателни чувства
-          Свиква внимателно  да изслушва идеите на своите родители
-          Детето става по-отговорно и по- независимо
           Анализира се и така нареченото странично слушане. Модераторите препоръчаха на родителите да оставят децата да водят разговора, да не разпитват,  а да коментират. Така комуникацията става по-лесна, възрастните не са натрапчиви, а децата не се чувстват притеснени.
        Независимо дали слушането е активно или странично, за добрата комуникация родителят трябва да има нагласата да слуша. А кои са нагласите? Родителите се обединиха около следните предложения:
-  Трябва да искаме да чуем какво ни казва детето.
-  Трябва да искаме да му помогнем за проблема.
-  Трябва да приемаме чувствата му каквито и да са те, дори и различни от нашите емоции.
-  Трябва да осъзнаем, че емоциите са преходни, а не постоянни.
-  Трябва да възприемаме детето си като отделен индивид.
         Коментираха се и фразите, които не работят в разговорите с подрастващите: „Казвах ли ти аз?....”, „Виж брат си, приятеля си, съседа....., „Забранявам ти!!!!” – в никакъв случай на тийнейджър.
         С много емоции се посрещнаха етюдите на тази тематика, представени от група ученици от 5г клас. Макар и поставени по детски, те подсказаха много на присъстващите родители и учители за проблемите, които съществуват в отношенията.
         В края на работната сесия родителите получиха следните полезни съвети:
„За да слушате, трябва да умеете да замълчите”, „Концентрирайте се  когато говорите с детето си”, „Откликвайте и на малките теми на разговор”, „Задавайте безпристрастни въпроси,” „Не бързайте със съветите и решенията” „Владейте собствените си емоции”.

 

Великден – символи, традиции и обичаи

         В навечерието на светлите Великденски празници учителите от клуб „Активно учителство” събраха родители и ученици на открит урок. Той е изява по проект „Училище за родители – ефективен партньорски модел”, спечелен по национална програма „Заедно за всяко дете” – 2018 г. Идеята е родителите да бъдат партньори на учителите в учебния процес.
        „В този учебен час ще научите повече за значението на Великден в християнския календар, за неговите символи, българските традиции и обичаи, свързани с посрещането му.” С тези думи Анета Костова- старши учител, начален етап, се обърна към малките първокласници. За да формира познавателно отношение към християнския празник, което е основната възпитателна цел на урока, тя обясни, че децата ще работят по групи в следните центрове: Околен свят, Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество. Към всеки екип бяха поканени двама родители, които да насочват и подпомагат участниците.
        Център „Околен свят” трябваше да изготви три постера от предложените текстове: „Великден”, „Български обичаи”, „Символи”. Екипът от втория център имаше за задача да подреди откъси от произведението „Златното яйце” от Светослав Минков” в свързан текст, да отговори на въпросите и изпълни упражненията от работния лист към текста. На третия екип работи по презентация по темата. Учениците с помощта на родителите трябваше да решават Великденски математически задачи. Особено емоционално протече работата в групата по изобразително изкуство. Използвайки различни материали и техники: боя за яйца, памук темперни бои, декупаж, децата направиха много пъстри и красиви яйца. След това ги поставиха в кошнички, които изработиха техните съученици от центъра по „Технологии и предприемачество”.
В края на часа всички центрове се представиха пред родителите и учителите и подредиха малка изложба.
        С така проведения от Анета Костова интерактивен урок на тема „Великден” и с подкрепящата роля на родителите, учениците придобиха знания и умения за възприемане на художествен и научно-популярен текст, за решаване на математически задачи с тематична насоченост, развиха своите практически умения и сръчности.
Учители от различни градове участваха в Шестия национален фестивал на клубовете по активно учителство – 20.04.2019г. Домакин на събитието беше СУ „Гео Милев“, град Варна, а темата - „Театърът в образованието. Учене чрез преживяване”.
Учителите споделиха своите идеи в Артработилници и участваха в уъркшоп за театрално базираното обучение, модератор на който беше Марияна Георгиева – координатор на проекта „Активно учителство” за България. Екипите  представиха своя опит от работата си по международни проекти, свързана с прилагането на техники – учене чрез преживяване и добри практики за работа с родителите в различни стратегически направления. По време на фестивала се  направи преглед нa изминaлитe гoдини oт cъвмecтнaтa  дeйнocт и се представи визиятa зa кaчecтвoто нa вoдeщитe oбpaзoвaтeлни европейски cиcтeми. Учителите на СУ „Гео Милев” презентира пред своите гости изготвения от тях Наръчник „Родители и учители – заедно за успеха на децата”.

 Шести национален фестивал на клубовете по активно учителство


     Учители от различни градове участваха в Шестия национален фестивал на клубовете по активно учителство – 20.04.2019г. Домакин на събитието беше СУ „Гео Милев“, град Варна, а темата - „Театърът в образованието. Учене чрез преживяване”.
Учителите споделиха своите идеи в Артработилници и участваха в уъркшоп за театрално базираното обучение, модератор на който беше Марияна Георгиева – координатор на проекта „Активно учителство” за България. Екипите  представиха своя опит от работата си по международни проекти, свързана с прилагането на техники – учене чрез преживяване и добри практики за работа с родителите в различни стратегически направления. По време на фестивала се  направи преглед нa изминaлитe гoдини oт cъвмecтнaтa  дeйнocт и се представи визиятa зa кaчecтвoто нa вoдeщитe oбpaзoвaтeлни европейски cиcтeми. Учителите на СУ „Гео Милев” презентира пред своите гости изготвения от тях Наръчник „Родители и учители – заедно за успеха на децата”.


Снимки ще намерите тук:
         http://www.geomilev.info/gallery/aktivno-uchitelstvo
                                                                                                                                
                                                                                                                                       

СУ "Гео Милев" - домакин на национален фестивал

              „Театърът в образованието.Учене чрез преживяване” е темата на шестия Национален фестивал на клубовете по активно учителство в България. Събитието на 20 април 2019 г. ще събере над 50 участници – учители от средните училища и детските градини от Варна, Велико Търново, Враца Лясковец и др. Домакин е Средно училище „Гео Милев”- Варна.
Моделът „Учителско лидерство” се прилага в България от 7 години, като ментор на работата в учителските клубове е проф. Дейвид Фрост от Университета в Кеймбридж. Българските учители са част от изградената европейска мрежа за сътрудничество и споделяне на добри практики в образованието.
             Преподавателите от СУ „Гео Милев” са подготвили интерактивен урок „Те Арт” за деца, родители и учители. Тъй като темата на срещата е театърът в образованието всички клубове ще споделят своите идеи в Те Арт работилници. С голям интерес се очаква и уоркшоп за театрално базираното обучение, модератор на който ще бъде Марияна Георгиева – координатор на проекта „Активно учителство” за България. Учителите ще споделят опит от работата си по международни проекти, свързана с прилагането на театрални техники – учене чрез преживяване.
Екипът на СУ „Гео Милев” ще представи на своите гости изготвения наръчник „Родители и учители – заедно за успеха на децата”. В него са споделени добри практики за работа с родителите в различни стратегически направления.
           Моделът „Учителско лидерство” пoзвoлявa преподавателите дa paзpaбoтвaт cвoи мeтoдoлoгии, дa oткpивaт нoви фopми нa пapтньopcтвo c poдитeли и oбщecтвeнocт. Инcтpyмeнтитe, кoитo ce пoлзвaт в paмкитe нa мрежата за лидерство ca cвъpзaни c пoлyчaвaнe нa пpoфecиoнaлнa oбpaтнa вpъзкa, пoдкpeпa, yмeния зa caмoнaблюдeниe и peфлeкcия, личнocтнo и пpoфecиoнaлнo paзвитиe, кaктo нa вceки yчитeл, тaкa и нa yчитeлcкaтa oбщнocт.
            Учениците от театрално студио на английски език „Летящата класна стая” към училището- домакин, ще представят пред участниците във фестивала театралната постановка „ Животът беше по-хубав от другата страна”.
По време на фестивала екипите ще направят преглед нa изминaлитe гoдини oт cъвмecтнaтa cи дeйнocт и ще представят визиятa зa кaчecтвo нa вoдeщитe oбpaзoвaтeлни cиcтeми.

Родителите – партньори в учебния процес


          В Средно училище „Гео Милев” се изгражда нова училищна култура на сътрудничество с родителите и убеденост, че когато се сподели отговорността за децата заедно се постига повече. Двупосочната комуникация води до по-голяма ефективност и резултатност в посока подкрепа на личностното развитие на учениците и удовлетвореност от постигнатото.
       Учителите са поели инициативата и чрез работа по проект „Училище за родители – ефективен партньорски модел”, спечелен по Национална програма „Заедно за всяко дете” – 2018 г., да насърчават родителите да се чувстват необходими на училището като съмишленици и партньори. Едно от направленията на проекта е те да се включват и да имат подкрепяща роля в различни учебни часове.
       Такъв беше и часът по английски език в четвърти клас с преподавател г-жа Кристина Керчева, проведен на 28.02.2019 г. В хода на урока се сформираха пет екипа от ученици и по един родител. Те имаха различни задачи:
      Първи екип: Да  нарисува картина по текста.
      Втори екип: Да съчини мелодия, като използва  думи от текста.
      Трети екип: Да допише текста с няколко изречения на английски език.
      Четвърти екип: Да състави текстова задача, като използва  сюжета на текста.
       Пети екип: Да измисли игра, като използват сюжета от текста. Може да напише     и няколко правила/ на английски език / по които се ръководи играта.
       Когато екипите са готови представят своите проекти с помощта на родителите. Така учителят има възможност да установи дали учениците са разбрали правилно текста по английски език. В хода на представянията се проверява и нивото на развитие на уменията: слушане с разбиране, четене с разбиране, водене на разговор по дадена тема, екипност, самопредставяне, презентиране, творчески умения.
        С включването на родителите в учебния процес и изграждането на положителна връзка с училището ще се покаже на подрастващите, че могат да се доверяват на своите учителите, защото и родителите им вярват, че две важни личности в техния живот работят заедно.
         Педагозите от СУ „Гео Милев” са убедени, че „Училище за родители” е съвременен модел на сътрудничество между заинтересованите страни, които носят своята отговорност за формиране на личността на младите хора в нашето общество.
 
Линк към новината със снимки:
http://www.geomilev.info/news/roditelite-partnori-v-uchebniya-proces.html

 

Първа работна среща по проект


През учебната 2018-2019 г. Средно училище „ Гео Милев” стартира реализацията на проект “Училище за родители – ефективен партньорски модел” по Национална програма „Заедно за всяко дете” – Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”. Проектът се изготви от учители, участващи в действащия клуб „Активно училище” към училището. Екипът иска да докаже, че макар и трудно, не не и невъзможно утвърждаването на този партньорски модел с родителите. Съвременното училище трябва да бъде активно в намиране на алтернативни форми за работа с родителите, които да позволяват всеки да открие себе си и да се включи в учебно-възпитателната работа според възможностите си. Когато учителят признае компетентността на родителя по отношение на неговото дете, това ще е в основата за изграждане на доверие, което е изключително необходимо за партньорството в училище.
      В проекта са залегнали дейности, обединени в осем модула. Един от тях включва работни сесии с родители. Те не само присъстват, но и участват в планирането и реализирането на обучителните срещи. Така родителите получават ценна информация по въпроси, които са важни за възпитанието на техните деца и могат да са в подкрепа на училището и реализирането на неговите дейности.
     Във връзка с това, на 29 ноември, 2018 г. се проведе първата работна сесия на тема „Агресията в училище. В ролята на обучител влезе психологът на училището –Капка Николова. Присъстваха учители и родители на ученици от трите образователни степени. С кратка презентация се навлезе в така актуалната за българското училище тема. Изясни се същността на понятието агресия, нейните аспекти в училище и в обществото. Анализираха се възможни агресивни прояви между трите страни в подобни ситуации – дете – родител – възрастен. Разиграха се ситуации, които показаха начини за предотвратяване на такова поведение. Родители и учители се убедиха, че винаги има възможни решения и добър тон за всяка една агресивна проява.
     В края на сесията една от присъстващите майки се обърна към родителите с думите: „Внушете на сина си, че вместо да участва в боя, може да се дръпне и да каже на „противника“: „Искаш ли да се прегърнем?“. Това е тактика, която обезоръжава и най-агресивните деца! Уважаеми родители, това действие не трябва да бъде еднократно, а да се превърне в негова втора природа. Така Вие учите сина си, а пък той другите деца на емпатия, а не на враждебност и злоба.

Презентация по темата ще намерите тук:
Изтегли файлПлан на клуб „Активно учителство” - учебна 2018/2019 г.

  Изтегли файл


Адаптация на младия специалист към учителската професия


 По темата „Адаптация на младия специалист към учителската професия” дебатираха учителите от клуб "Активно учителство" на своята поредна работна среща, свързана с вътрешноинституционалната квалификация. В началото на сесията г-жа Адриана Илиева представи чрез презентация сложността и спецификата на педагогическия труд и ролята на ключовите взаимоотношения в колектива, в който попада всеки млад учител. Новоназначеният специалист влиза в училищната среда като в една нова вселена. Тя си има име – името на съответното училище. Планетите в нея си оказват взаимодействие, но планетарната система е подчинена на общ закон и това гарантира съществуването ѝ, правилното ѝ функциониране, както и свързването ѝ с другите подобни вселени – цялата образователна система. Новият учител трябва да намери своето място във вселената на съответното училище и това става именно чрез ключовите взаимоотношения в него.
     В началото на педагогическата кариера много често се създават ситуации, в които младият учител, попада без да е въоръжен с опит и се оказва встрани от вниманието на другите колеги. Така проблемите му започват да се натрупват и уголемяват. Той ще ги решава по някакъв начин, но му е нужно дълго време да се адаптира и да заработи като учител, който се справя уверено и стабилно със задължениятa си. Затова е важно да се назначи ментор на младия специалист, който ще му разясни работата с училищната документация, изготвянето на тематичен план, план за час на класа, управлението на класната стая и др. В хода на дебатите се подчерта, че включването на новоназначените колеги в различни дейности e от съществено значение за успешната им адаптация в училищната среда. Примери за подобни включвания са: Националната седмица на четенето, мероприятия за отбелязване на патронния празник на училището, методически обединения и др. Участието в такива инициативи ще помогне на всеки да се почувства част от колектива, ще му даде самочувствие и увереност, че и той има място в училищния живот. Живот, който предлага редица структури – формални и неформални, в рамките на които новоназначеният учител комуникира със своите колеги – педагогически съветник, ресурсен учител, учители от МО и др. Всички присъстващи бяха единодушни, че родителските срещи са времето, което е предназначено за директен контакт между учителя и родителите и трябва да бъде използвано пълноценно. Затова менторът на новоназначения специалист го насочва, как да се изправи подготвен пред родителите. Той трябва да остави у тях впечатлението, че ще се справи с учениците, както всеки друг учител. Необходимо е да планира своето изказване, да включи задължително запознаване с изискванията си към учениците, мерките, които ще се приложат при неизпълнението, да осведоми, че критериите за оценяване са единни, както и да ги съобщи, да запознае родителите с идеите си за проекти, екскурзии и т.н.
         Във втората част на срещата учителите решаваха казуси, свързани с темата. Проведоха и интервюта с присъстващи новоназначени млади колеги. За всички беше важно да се разбере как те се чувстват до този момент в колектива и от каква помощ имат нужда.
Учителската професия е сложна, трудна, но дава големи възможности за разгръщане на творческия потенциал на личността. До висока степен на педагогическо майсторство може да се достигне, когато работата е подкрепяна от колеги, училищно ръководство, родители, обществени институции и др.


Агресията в училище - тема на дискусия

    Агресията в училище. Решаване на конфликти" това е темата на поредната дискусия на „Училище за родители”, която се проведе на 28.11.17 г. Присъстваха много родители от трите образователни степени. На срещата се анализираха причините за агресивното поведение на учениците и се обсъдиха начини за помощ и взаимопомощ с цел промяна на поведението. Децата стават свидетели на всекидневно погазване на нормите на поведение. Те копират и заучават модели, които ги тласкат към агресия.
Изводът до който стигнаха участниците в дискусията е, че учителите и родителите са тези, които трябва да подредят ценностите и да обяснят на децата, че агресията винаги води до агресия.

Повече информация ще намерите в презентацията:
Изтегли файл

ТРИЗ педагогика

    На  26 октомври, 2017 г. клуб „Активно учителство” проведе работна среща за вътреинституционална квалификация на педагозите. Темата – „ТРИЗ педагогика” силно заинтригува учителите и присъстваха колеги от трите образователни степени на СУ „Гео Милев”.
    В първата част на срещата г-жа Сн.Пометкова поднесе презентация за същността, компонентите и приложението на Теорията за решаване на изобретателски задачи. Създадена за първи път в техническата област, днес тя намира приложение и в бизнеса, изкуствота, политиката и др.
    Главната цел на ТРИЗ в училище се състои в целенасоченото развитие на творческото въображение и системното мислене на учениците, насочено към преобразуване на действителността. Учителите научиха, че могат да използват в своята практика два типа задачи – изследователски – когато произтича някакво явление и то трябва да се обясни, да се изтъкнат причините или да се прогнозират резултатите. Въпросите, с които в този случай завършва задачата са: защо, как се случва това? Другият тип задачи са изобретателските – когато има цел, която трябва да се достигне или има проблем, който трябва да се преодолее, при което очевидните решения в дадените условия са неприложими. Тогава възниква въпросът как да се реши?
   Независимо от кой вид са задачите, на всички стана ясно, че те трябва да  имат следното съдържание – условие, контролен отговор, източници на информация, разбор на решението с варианти на отговор, съвет, справочна информация, рисунка или презентация, точка на развитие.
   Участниците в работната среща се убедиха, че Триз задачите, за да са приложими и успешни, трябва да отговарят на няколко основни критерии: достатъчност на условието, коректност на условието, наличие на противоречие, драматизъм, нови знания, простота на изложението.
   Триз технологията, позволява използването и на много прийоми – „Да-не”, „ Добро-лошо”, „ Верижка” и др. Това води до формирането на следните универсални учебни действия:
-  умение да се свързват отделните факти в единна картина;
-  умение да се систематизира вече наличната информация;
-  умение да се слушат и чуват един друг.
− умение да откриват положителните и отрицателните страни във всеки обект, ситуация;
− умение да се разрешават противоречия (да се отстраняват «минусите», запазвайки «плюсовете»);
− умение да се оценява обекта, ситуацията от различни позиции и др.
    Във втората част на работната среща участниците сформираха екипи и решаваха задачи от двата типа. Те предизвикаха не само интерес към тази иновация, но и много положителни емоции. В края на сесията се стигна до следните изводи:
    За да има обучение с помощта на ТРИЗ в училище е необходимо:  учителят да владее добре начините и методите на ТРИЗ и постоянно да тренира творческото мислене на учениците.
    Основно средство на работа с учениците от всички образователни степени се явява педагогическото търсене. Педагогът не трябва да дава готови знания, да разкрива пред тях истината, той трябва да ги учи да я намират. Педагогът трябва да поставя младия човек в ситуация, когато сам  да намери отговорите, т.е. в някаква степен да повтори историческия път на познанието и преобразуването на предмета или явлението.

 

План на клуб „Активно учителство” - учебна 2017/2018 г.

Изтегли файл

Възможности за включване на родителите в образованието на децата


    Това е темата, по която се дискутира на поредната работна среща в Училище за родители – СУ „ГЕО МИЛЕВ” на 05.05.2017г. Включването на родителите в учебния процес създава  нова среда, в която семейството и децата са във фокуса на вниманието и всички услуги, предлагани от образователните институции, са насочени в тяхна полза. За да се случи това, са необходими съвместните усилия на училищното ръководство, учителите и родителите. Но преди всичко, необходима е промяна в нагласата на хората и осъзнаване важността на активното родителско участие в образованието и живота на техните деца. Всъщност нещата могат да се погледнат и от обратната страна: недопускане на родителите да участват в образователния процес, игнориране на мнението им по важни въпроси, прекъсване на връзката между дома и училището, което води след себе си редица негативни последствия. Много от тези проблеми биха се минимизирали или поне овладели в разумни граници, ако семействата активно се подпомагат, ако бъдат приобщени към образователния процес, ако на тях се гледа като на партньори и се търси участието им.
     На присъстващите се предложи презентация, в която се анализираха шест модела, характеризиращи взаимоотношенията между родители и учители. Няма съмнение, че чрез с партньорския модел на взаимодействие може да се постигне най-висока степен на ефективност и резултатност по посока подкрепа на личностното развитие на учениците и постигане целите на обучение и възпитание в училище. След оживена дискусия се стигна до заключение, че в практически план партньорският модел намира израз и в активна двупосочна комуникация, основана на асертивно поведение на двете страни, свързано с умението да отстояваш собственото си мнение без да пренебрегваш събедесника си. Постигането на този тип комуникация изисква както промяна в нагласите към родителите и съответно към учителя, така и овладяването на конкретни техники и инструменти, които подпомагат ежедневните контакти в училище.
      Учениците от X а,б класове и от II „а” представиха пред всички участници в срещата няколко доминиращи стратегии в поведението на родители и учители. След изпълнението на малките артисти и отправените от тях послания, стана ясно, че училището трябва да бъде активно в намиране на подходящи форми за работа с родителите, които да  позволят всеки родител да открие себе си и да се включи според възможностите си.
      Утвърждаването на партньорски взаимоотношения с родителите е важно да бъде постоянен процес, а не епизодична акция по търсене на съдействие в критични или спешни случаи. Изборът на средства за общуване е добре да бъде съгласуван с родителите и съобразен с начина им на живот, традициите и навиците им по отношение на учителите. Обсъдиха си както познати форми на общуване, така и нови, свързани с нашето динамично и технологично съвремие. 
         В края на работната среща се предложиха практически ориентири за изграждане на партньорска комуникация с родителите. На всички родители се раздадоха книжки, изработени от учителския екип, съдържащи съвети, за формиране у ученика на ключови умения за добър успех в училище.
          Изграждането на партньорска комуникация с родителите надхвърля рамките на междуличностните взаимоотношения и става проявление на културата на общуване в училищната общност. В комуникацията с родителите се проектират ценностите и нормите, определящи организационната култура на училището като институция. И затова всички членове на нашия учителски екип приемат отговорността да утвърждават високи стандарти за общуване, които сме убедени, че ще доведат до високо качество на обучение.


Има ли златна среда и кои са основните подходи във възпитанието?

 30.03.2017 г. 
      Всеки човек носи своя темперамент и характер, но когато вече сме родители тези различия стават още по изразени. За едни е важно детето да спазва правилата и са привърженици на по-строго и авторитарно възпитание, други предпочитат либералните модели. Някои са склонни към свръхнамеса, а други трудно отделят време за децата си.   Има ли златна среда и кои са основните подходи във възпитанието?
      По този въпрос се дискутира на поредната сесия на Училище за родители. В нея активно се включиха и ученици от 10 "а","б" клас. Всеки един от тях влезе в роля и представи  различен тип родителско поведение – „Родител без граници”, „Родителят шеф”, „Кръжащият родител”, „Родителят драма”, „Родителят с магическото хапче”, „Специалната снежинка” и др. Родителите споделиха на какво се дължи прилагането на определена родителска стратегия в практиката на семейното възпитание. Коментираха се мотиви за възпитателно въздействие, които се считат за правилни. Много емоции предизвика решаването на казуса „Чантата на Даниел.” Ученици, родители и учители сформираха екипи и дълго обсъждаха проблемите, с които днес се сблъскват. Всички стигнаха до решението, че родителското поведение има причинно-следствена връзка с поведението на детето и формирането на определени черти в характера му. По различни поводи се използват различни стилове на възпитание и никога не е късно да се направят промени в общуването. Сесията прииключи с препоръки, отправени от учениците към родителите:
     „ Давайте ни добър пример с действията и изказванията си. Обяснявайте ни по-често какво е правилно и какво не е наред, за да можете да овладеете възникнали поведенчески проблеми още в началото. Ние се нуждаем от повече топлота, доверие, подкрепа и стимулиране на всяка положителна постъпка”.


Ефективно взаимодействие с родителите


  18 и 19.02.2017 г. 
  Клуб „Активно учителство”  работи и за повишаване квалификацията на учителите. Във връзка с това на 18 и 19.02.2017 г. се организира обучение на тема „Ефективно взаимодействие с родителите”, с лектор Марияна Георгиева – Институт за прогресивно образование.
     Предложената програма е базирана на водещи съвременни практики в привличането на родителите, като партньори в образованието и израставането на детето. В двудневните сесии се използваха интерактивни методи, базирани на активното включване на всеки учител-  групова работа, екипни упражнения, решаване на казуси, дебатиране по различни актуални  проблеми за българското училище. Особен интерес участниците проявиха при анализа на моделите за стилове на възпитание и типология на родителството. Овладяха се стратегии за провеждане на ефективна родителска среща и фамилно-групова конференция с  обратна връзка към родителите. В хода на обучението се формираха умения за разпознаване, дискутиране и търсене на решения при възникнали конфликтни ситуации в класа и в родителската общност.
      След приключване на тренинга учителите трябва да подготвят практическа задача. Нейното изпълнение ще се защити на работна сесия в края на учебната година, като  се докажат и  изградени умения за ефективна комуникация с родителите, по-висока сензитивност за нагласите към тях и ролята, която те играят в живота на детето. Обучението ще завърши с издаване на удостоверение.Сесия „Видове подходи за преодоляване на бариерите в общуване“

 26.01.2017г.
Клуб „Активно учителство” – СУ “Гео Милев” проведе поредната сесия на Училище за родители. Темата - ” Видове подходи за преодоляване на бариерите в общуване” привлече учители и родители на ученици от трите степени на обучение. Темата  бе представена на обсъждане чрез кратка презентация, в която бяха представени различни методи за преодоляване на бариерите в комуникацията. В хода на сесията, водещите учители Надежда Георгиева и Анета Иванова предложиха подходящи ролеви игри. В разгорещената дискусия по темата се изказаха много мнения и се сподели личен опит. Родителите активно участваха и изразиха своето мнение по темата. Предложиха се различни варианти за позицията, която всеки от тях трябва да заема при възникнала ситуация.Присъстващите се обединиха около няколко извода, относно необходимостта да се сведат до минимум комуникационните бариери между учител – ученик, учител – родител и родител – ученик, а именно:

·         да мислим предварително за проблемите, които можем да имаме при общуването;
·         да използваме жизнения си опит, натрупан в обикновеното междучовешко общуване;
·         да осъзнаем  необходимостта от уважение към другите;
·         да умеем да  изслушваме и да не се прекъсваме събеседника;
·         готовност да се приеме и другото мнение;
·         използване на обратна връзка тя ни показва степента на разбиране;
·         използване на пряк и прост език.
Сесия „Изграждане и поддържане на положителни взаимоотношения с родителите чрез развитие на социална и емоционална интелигентност”


        Емоционалната и социалната итнелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.
        Както учителите, така и родителите могат да възпитават в децата социална и емоционална интелигентност. Защото емоционалното общуване е универсаления език, гарантиращ  разбирателство.
        За децата също не е без значение да проявяват емоционална интелигентност. Този вид комуникация може да им спести множество неблагоприятни моменти в общуването с възрастните. Затова обаче е необходимо възрастните около тях да са наясно със собствените се емоции и да ги управляват успешно.
        В хода на сесията, водещите учители Румяна Тодорова и Розалина Димитрова предложиха подходящи ролеви игри. В разгорещената дискусия по темата се изказаха много мнения и се сподели личен опит. Присъстващите се обединиха около няколко извода , относно общуването с младите хора:
        Колкото по-рано започне емоционалното образование, толкова е по-добре за развитието на детето и отношенията му с другите.
        Да не се забравя, че децата подражават на родителите си. Затова трябва да сме социално и емоционално компетентнти  родители.
        Да изградим език на общуване с нашето дете. Да изказваме, споделяме и описваме чувствата си. Да научим децата си да изказват на глас това, което ги вълнува. Да ги научим , че може да изпитват две или повече чувства по едно и също време.
        Да предаваме или показваме емоционална компетентност чрез лични истории, събития, дискусии на филми или уеб сайтове. Да обсъждаме антисоциалните, неинтелигентните примери и поведения, които се разпространяват чрез медиите.
        И никога да не забравяме, че общуването с децата е и ключ към нашето съвместно израстване като личности.
        В края на сесията за всички стана ясно, че емоционалната интелигентност, наричана също емоционална компетентност, обобщава развитието на уменията за общуване, работа в екип, справяне с конфликти, управление на времето, управлението на стреса и още много социални умения, които със сигурност са важни за бъдещето на нашите деца.


Четвърти национален фестивал на клубовете по активно учителство

Четвърти национален фестивал на клубовете по активно учителство
АКТИВНОСТТА Е КЛЮЧЪТ”
/РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ/
26-27 ноември 2016г - гр. Лясковец

         Екип от учители на СУ „Гео Милев” участва в Четвъртия фестивал на клубовете по Активно учителство в гр. Лясковец. Двyднeвнoтo cъбитиe cъбpa нaд 50 yчacтници oт paзлични гpaдoвe, кaтo дoмaкин бeшe  yчилищe СУ „Мaкcим Рaйкoвич”.
         Мoдeлът „Учитeлcкo лидepcтвo” ce пpилaгa в Бългapия oт 6 гoдини, кaтo мeнтop нa paбoтaтa в yчитeлcкитe клyбoвe e пpoф. Дeйвид Фpocт oт Унивepcитeтa в Кeймбpидж. Учитeлитe oт гoдини paбoтят зaeднo c пpeдcтaвитeлитe нa Инcтитyт „Отвopeнo oбщecтвo” и c кoлeги oт  Мeждyнapoднaтa мpeжa нa вoдeщитe yчитeли, пoдкpeпянa и paзвивaнa oт пpoф. Фpocт в пoвeчe oт 10 eвpoпeйcки cтpaни.
         Мoдeлът пoзвoлявa yчитeлитe дa cтaнaт oткpивaтeли нa ycпeшни пpaктики, дa paзpaбoтвaт cвoи мeтoдoлoгии зa пpeпoдaвaнe и дa oткpивaт нoви фopми нa пapтньopcтвo c poдитeли и oбщecтвeнocт. Инcтpyмeнтитe, кoитo ce пoлзвaт в paмкитe нa мoдeлa ca cвъpзaни c пoлyчaвaнe нa пpoфecиoнaлнa oбpaтнa вpъзкa, пoдкpeпa, yмeния зa caмoнaблюдeниe и peфлeкcия, личнocтнo и пpoфecиoнaлнo paзвитиe, кaктo нa вceки yчитeл, тaкa и нa yчитeлcкaтa oбщнocт.
         От 2012 гoдинa клyбoвeтe пpoвeждaт eжeгoдeн Нaциoнaлeн фecтивaл, като всеки си има и своето мото. Taзи гoдинa в Ляcкoвeц чeтвъpтoтo мy издaниe пpoтeчe пoд мoтoтo „Активнocттa e ключът”, a пpeз гoдинитe тoй e пpeминaвaл пoд нacлoв „Ниe нe чaкaмe cyпepмeн”, „Обpaзoвaниeтo e тoвa, кoeтo дaвa cвoбoдa”, „Зaщoтo cъм yчитeл?!”.
         Пo вpeмe фecтивaла в Ляcкoвeц eкипитe нaпpaвихa peтpocпeкция нa изминaлитe 5 гoдини oт cъвмecтнaтa cи дeйнocт и представиха визиятa нa вoдeщитe oбpaзoвaтeлни cиcтeми зa кaчecтвo. Вcяко училище cи избpa дъpжaвa, зa кoятo дa ce пoдгoтвя. СУ „М. Рaйкoвич“, избpa Итaлия, ДГ „Звънчe“, гp. Вpaцa – Китaй, СУ „Емилиян Стaнeв“ гp. Вeликo Tъpнoвo – Бeлгия, Индия, Гepмaния, СУ „Вeлa Блaгoeвa“ – САЩ, СУ „Гeo Милeв“ Вapнa – Пoлшa и Мaлтa, ОДЗ „Звънчe“ гp. Вpaцa – Англия и Швeция, a ДГ „Пpикaзкa“, гp. Вapнa – избpa Южнa Кopeя.
        Учитeлитe пpeдcтaвихa и пpoyчвaнeтo cи „Обpaзът нa yчитeля в литepaтypaтa, в мeдиитe, в oчитe нa poдитeлитe, във филмитe, в oчитe нa yчeницитe, в oбщecтвoтo, cpeд кoлeгитe, във фoлклopa“. СУ „Гео Милев” представи образа на учителя в литературата чрез ролева игра по разказа на Елин Пелин „Душата на учителя”. В него е залегнала идеята за здравето на учителя. Колегите от нашето училище подредиха и изложба от картини на ученици от трите образователни степени, изобразяващи  представата им за съвременния учител. Силно впечетление направи рисунката на ученика Милко Йорданов от 10 б клас „ Лабиринтите на науката”.
       През втория работен ден на фестивала се проведе дискусия „ Да подобрим имиджа на учителя в нашето училище, в детските градини, в общността”.
       Планираха се  различни клубни инициативи  и се обсъдиха идеи за нови партньорства, съвместни проекти, уеббазирани обучения и срещи.
       Много емоционално и полезно за всички учители се оказа и представянето на сайта „Уча се” от неговия млад екип.
       В края на работната среща гостите на фестивала  paзглeдaхa  и зaбeлeжитeлнocтитe нa гpaдa – Пeтpoпaвлoвcкия мaнacтиp и Мyзeя нa гypбeтчийcкoтo гpaдинapcтвo.  Изслушаха беседата и се запознаха с  иcтopиятa нa Ляcкoвeц, с радвитието на  гpaдинapcтвoтo и лoзapcтвoтo в този край на страната ни. Опитаха oт мecтнитe винa в eдинcтвeния пo poдa cи в Бългapия мyзeй нa гpaдинapитe.
      Екипът – Росица Хараланова, Анета Иванова, Даниела Цонева, Розалина Димитрова, Снежана Пометкова ще представи на останалите членове на клуб Активно учителство към СУ „Гео Милев” информация за участието си в четвъртия национален фестивал и ще сподели всички решения за бъдеща съвместна дейност на учителската общност.


Модерна педагогика


             Клуб „Активно учителство” при СУ „ГЕО МИЛЕВ” проведе работна среща на 27.10.16 г. Темата „ Модерна педагогика” бе представена на обсъждане чрез кратка презентация. Информацията в нея се опираше на излезлия наскоро доклад на Световната педагогическа асоциация и SRI Internаtional. Учителите се запознаха с обособените десет модела на преподаване, които се смятат за изключително успешни в голяма част от учебните заведения по света. В последвалата дискусия преподавателите потвърдиха, че много от  тях познават и прилагат някои от тези методи  в своята практика. За всички стана ясно, че модерната педагогика е гъвкав процес, при който в  зависимост от урока трябва да се използват различни техники на преподаване.  Учителите потвърдиха, че ако работят в „статичен”, заучен режим и никога не комбинират нови  методи, рискуват да загубят интереса на учениците към учебния процес. И после на всички е известно какво  следва: „ забити” очи в телефоните, празен поглед вперен в една точка, никаква емоция в клас, ниски оценки, повишени нива на агресия към учителя и никаква заинтересованост. Анализира се употребата и ограниченията на  някои от методите. Все още не може да се прилагат достатъчно ефективно така необходимите и интересни за учениците  - ” Учене в неформална среда”, „Учене чрез правене на наука”. Липсата на добре оборудвани лаборатории в българското училище затрудняват формирането  на различни практически умения.
               В края на срещата се разгледа програмата на предстоящия на 26-27.11. Пети национален фестивал на клубовете по активно учителство с мото „Активността е ключът”. За своето участие екипите от различните училища на Северна България трябва да се подготвят в две направления – Визия на водещи образователни системи за качество, под формата на „инсталация” и представяне на проучване „Образът на учителя” в литературата, медиите,обществото, фолклора, филмите и др.


План на клуб "Активно учителство"

План на клуб "Активно учителство" за учебната 2016/2017 година

Изтегли файл

Ефективна комуникация в и извън семейството


На 27.04.16г. клуб „Активно учителство” – СОУ “Гео Милев” проведе поредната сесия на Училище за родители. Темата - ” Ефективна комуникация в и извън семейството” привлече много родители на ученици от трите степени на обучение.
В презентация се изясниха важните причини, които формират модела на поведение у детето и факторите, които пречат то да се изгради в бъдеще като ефективен родител. Разгледаха се и проблемни ситуации, за които се изказаха мнения и се сподели личен опит.
Ученици от сформирания през тази учебна година Форум-театър към клуба, представиха три етюда – комуникация в семейството и отношението на родителите към проблем, който вълнува младите хора.
Родителита активно участваха в дискусията и изразиха своето мнение по темата. Предложиха се различни варианти за позицията, която всеки от тях трябва да заема при възникнала ситуация. Всички се обединиха около това, че ролята и авторитета на семейството и най-близките хора са изключителен пример за подрастващите.
Обучители на сесията: Татяна Краева- старши начален учител, Марияна Господинова – начален учител и Веселка Минчева- начален учител.


Коучингът – подход към личностно и професионално развитие


Клуб "Активно учителство" – СОУ „Гео Милев” – гр. Варна организира на 26.03.2016г. вътрешноучилищна квалификация на тема „ Коучингът – подход към личностно и професионално развитие”. Модераторът на обучението – Мариана Георгиева – психолог от „Consult development” – гр. Велико Търново изясни значението и необходимостта от Коучинг в училищната сфера. Този подход  учи на нов алгоритъм при решаването на възникващите в живота  проблеми, към които всеки трябва да подхожда като към задачи, имащи конкретни решения.
Задачата на Коуча- учителят в училище е да подпомогне  ученика в осъзнаване на собствените му ценности и приоритети и поставянето им в съответствие с целите на определената ситуация. Така младият човек може да се види всички възможни варианти за действие,  предполагаемите  последствия от тях и да се избере този, който в най-голяма степен ще доведе до постигане на желаните резултати.
В хода на обучението, чрез предложената теоретична и практична част, учителите се убедиха, че чрез коучинг всеки значително разширява за себе си границите на възможното, избира нов модел на поведение и комуникация, използва скритите си ресурси и намира оптимални варианти.

Моите взаимоотношения и чувства


Клуб „Активно учителство” проведе на 10.03.2016  г. поредната сесия на Училище за родители. С кратка презентация, екип учители-начален етап – г-жа Ив.Иванова, Ст.Генчева и Н. Георгиева, запознаха присъстващите с основните акценти на темата „Моите взаимоотношения и чувства”.
Чрез форум –театър, ученици от 9 „а”, „б” и 10 „а” клас представиха различни казуси. В проведената след това дискусия се коментираха актуални за подрастващите проблеми:
- Как да излезем от дадена ситуация, без да накърняваме достойнството на другите?
- Как да отстояваме своите позиции, без в очите на „приятелите” да попаднем в графа „задръстеняци”?
- Ако споделя с родителите си чувствата, които ме вълнуват, дали те ще ме разберат и подкрепят?
Всички – родители, ученици и учители стигнаха до извода, че приятелството не е нещо, което притежаваме, а взаимно отношение, в което даваме и получаваме подкрепа, внимание, чувства, които трябва да се научим да разпознаваме и управляваме. И най-важното – да вземаме правилното решение, което да поражда доверие и взаимно разбиране.


Насилието в училище


"Насилието в училище" е темата на поредната сесия на „Училище за родители”, която се проведе на 15.12.2015 г. Ученици от 9”а”, 9”б” и 10”а” клас, заедно със своите родители участваха във форум-театър. След финалната дискусия всички се обединиха срещу насилието и в подкрепа на думите на един от героите: „Аз съм категорично против насилието и считам, че това е израз на слабост от страна на извършителите. Бихме могли да намалим насилието в училище, ако погледнем на нещата по друг начин: тоест да не гледаме кой какво не е направил, а какво можем ние да направим!”

Изтегли файл


План на клуб "Активно учителство" -учебна 2015/2016 година


Изтегли файл


Родителите на 21 век

Проведе се първата сесия на училище за родители "Да пораснем заедно", организирана от клуб"Активно учителство".

Тема - "Родителите на 21 век". 

Пред родители на ученици от гимназиален етап с презентация бе показано участието в училищния живот на родители от други европейски страни. Участниците се включиха в  ролева игра "Пасивното слушане като израз на одобрение", решаваха казус за словесно предаване на одобрение и попълниха анкета "Използване на родителския авторитет".


План на клуб "Активно учителство"

План за дейността на клуба през учебна 2014/2015 година
Изтегли файл


Себеизразяване чрез творчество и спорт. Себереализация

Презентация


Програма на клуб „Активно учителство”

ПРОГРАМА
на клуб „АКТИВНО УЧИТЕЛСТВО”
учебна 2013/2014 г.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

1. Рискови поведения - м. Ноември – Д. Цонева
2. Работа с деца със СОП - м. Декември – външен лектор
3. Планове за бъдещето – ролята на семейството - м. Януари – Т. Маринова
4. Родители – Ученици – Учители – рашаване на казуси - м. Февруари – външен лектор
5. Разпределение на свободното време на учениците - м. Март – Ст. Петкова, Т. Краева
6. Семейство и общество - м. Април – Р.Тодорова, Сн. Пометкова
7. Закрила на детето - м. Май – външен лектор.
Програма


За родители и учители

Рон Кларк, авторът на „Краят на класовете от меласа – как проваляме нашите деца – 101 изключителни решения за родители и учители”, беше наречен „Американският учител на годината” от Дисни и беше изборът на Опра Уинфри за нейната рубрика „Феноменални хора”.

Научете повече


Училище за родители

Тема: Хранене на учениците


Вечерно училище за родители

През учебната 2012/2013г. в СОУ„Гео Милев“- Варна ентусиазирани учители от клуб „Активно учителство“ организират вечерно училище за родители.

Повече информация