Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ACTIVE

17.09.2020  |   Проекти
                                                   ACTIVE
             Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

           Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-BG01-KA229-078986

Координатор: Средно училище „Гео Милев“ - България     
Партньори:  
Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad- Испания
https://ieslasoledaddevillafranca.jimdofree.com/programas-erasmus/

II Liceum Ogolnoksztalcace im. Romualda Traugutta - Полша
http://2lo.traugutt.net/strony/112

Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" - Италия
http://www.liceocesarevalgimigli.edu.it/index.php/progetti-e-attivita/erasmus-ka-02/erasmus-a-c-t-i-v-e


Продължителност
: 30 месеца
1 септември 2020 г. - 31 януари  2023 г.

Основни цели на проекта:
- Учениците да развият ключови умения като критично мислене, креативност и умения за самостоятелно учене
- Да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел
- Да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в гражданския и социален живот

Основните участници в проекта са ученици на възраст между 15 и 18 години.

Дейностите са организирани в пет модула:
- Колко сме грамотни /медийно и дигитално/
- Аз и мрежата
- Медиите - какво ни казват
- Човешки права- задължения и отговорности
- Ние можем да променяме/ активно гражданство/

         Учениците ще работят по темите по места и по време на мобилностите.Те ще надграждат и развиват умения,които са им необходими за реализация в съвременния свят,като паралелно имат възможност за активна роля в общността и личностна реализация.
         По време на дейностите акцента  ще е върху проектно-базираното обучение като се използват методи и подходи като CLIL,STEAM, образователни и ролеви игри,интердисциплинарно обучение,ИКТ подходи, съвместно обучение и работа в международен екип, анализ и оценка, творчески работилници, дискусии, решаване на проблеми и др.
          В дългосрочен план учениците ще подобрят функционалната си грамотност, дигиталните, чуждоезикови и комуникативни умения. Те  ще разширят знания си за основните човешки права и свързаните с тях задължения.Ще повишат знанията си за общите ценности и функционирането на обществото. Ще усвоят нови начини на учене и разширят опита си в области, необходими за продължаване на образованието.

           С  П  И  С  Ъ  К
 на учениците класирани  за участие в проект
                ACTIVE

СПИСЪК

Повече за работата по проекта ще намерите тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

Модул 1: Колко сме грамотни/медийно и дигитално/- статистика и анализ

  Настоящата анкета е подготвена  от училището - координатор, в изпълнение на проект ACTIVE. Анкетата е достъпна за попълване от ученици, на възраст от 12 до 18 години в училищата от България, Испания, Италия и Полша – партньори по проекта.Тя трябва да се попълни минимум от 10 % от броя на учениците в съответното училище. Анализираните и обобщени резултатите от анкетата ще бъдат представени във всички училища-партньори и ще служат като отправна точка за последващи дейности по проекта.
Резултати от анкетата:
Резултати България -графични
Обобщени България /български/
Обобщени България /английски/
Резултати Полша
Резултати Италия
Резултати Испания

Снимки  от работата по проекта тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 2: Аз и мрежата – възможности/ опасности.
Интернет рискове. Цифрови устройства в учебния процес.

Първа  онлайн среща с партньорите от Испания, Италия и Полша

http://www.geomilev.info/gallery/active

Разделени в екипи участниците в проекта от СУ „Гео Милев“ изработиха материали по свой избор, които представят опасностите в мрежата, кибертормоза и как да им се противопоставим.
https://www.youtube.com/watch?v=kLfkGiS2tXo
https://www.youtube.com/watch?v=NDbdVXndgmE
Всеки екип от училищата -партньори имаше възможност да избере начина по който най-добре да предаде своето послание.
Испания
https://www.youtube.com/watch?v=74lYNXNesaA&ab_channel=grecodiseo
 https://www.youtube.com/watch?v=yyCpTNQZU0s&ab_channel=grecodiseo
Италия
https://www.youtube.com/watch?v=3-JmdSYGXcs&ab_channel=CinziaTizzi
https://www.youtube.com/watch?v=0Nw48tWHgDo&ab_channel=CinziaTizzi
Полша
https://www.youtube.com/watch?v=fN6tEm3B82I&ab_channel=EwaHaberko

Презентация на тема "Bullying in Harry Potter" подготвена от италианските ученици 
Изтегли файл

Снимки
https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 3: Медиите - какво ни казват

     
Участниците в проект ACTIVE по програма „Еразъм+“ посетиха Районен телевизионен център- Варна на БНТ. Те се срещнаха с журналисти и оператори, които им разказаха за своята работа и ежедневие. Експертите ги запознаха с това как се формират и какви са целите на различните медийни послания, как да проверяват информацията, как да разпознават дезинформацията, фалшивите новини и манипулиращите внушения и послания. Учениците имаха възможност да задават въпроси, да споделят своето мнение и отношение към определени събития и новини.
http://www.geomilev.info/news/active-v-bnt-2.html

Мисловна карта на Twitter изготвена от полските ученици
Изтегли файл

Проследяване на новини, анализ, фалшиви новини - полските ученици
Изтегли файл
Изтегли файл
Изтегли файл
Изтегли файл
Изтегли файл
Изтегли файл

Образователна дейност/ обмен в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия от 15 до 19 ноември 2021 г. 

         
Девет ученици от девети, десети и единадесети клас и трима учители участваха в първия обучителен обмен по проект AKTIVE  в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия. Учениците от  България, Испания и Полша работиха по теми от втория модул на проекта “Аз и мрежата- възможности и опасности“, свързани с опасностите в интернет и използването на цифровите устройства в учебния процес. Организирани в смесени екипи, в училище и по време на обиколката в Римини, те решаваха съвместни учебни и творчески задачи с използването на различни образователни платформи – Actionbound, Thinglinks, Mentimeter,Kahoot и др. Учениците посетиха Република Сан Марино, която се счита за най-старата конституционна република в света. Те се запознаха с историята и произхода на гражданските права и създаването на конституцията.
         На специална тържествена вечер участниците в проекта представиха своите предварително подготвени видеофилми свързани с опасностите в мрежата. Най-добрите филми и екипи бяха отличени и като истински звезди получиха малка статуетка „Оскар“. Екипът Анна- Мария Илиева, Теодора Георгиева и Магдалена Георгиева от X „б“ клас получи статуетка за своят филм, който спечели вниманието и аплодисментите на публиката със сериозното отношение и дълбочината на темата за онлайн тормоза.
         Българските ученици посетиха интерактивния музей на известния италиански режисьор Федерико Фелини, който е роден в Римини.Целият град отдава почит на своя световно известен талант и на много места могат да се видят арт инсталации и скулптури свързани с неговите филми.
         Използвани методи и подходи: CLIL,STEAM,дигитални технологии,образователни игри,театрални техники, практическо обучение в реални
ситуации,творчески работилници,екипна работа,решаване на проблеми и дискусии,презентиране, работа със снимки и видеоматериали
Чрез участието си в тези дейности учениците и учителите:
-придобиват практически знания и умения за използване на дигиталните технологии с образователна цел–Actionbound,Thinglink,Kahoot,Smartphone
-развиват умения как да се предпазят от опасностите в Интернет, управляват настройките и защитят личните си данни
-подобряват уменията си за решаване на проблеми, вземане на решения и формиране на собствено мнение
-подобряват уменията си да предават ясно и разбираемо информация-устно,писмено и визуално
-осъзнават универсалните ценности за опазване достойнството на всеки човек
-работят в многонационален екип,сътрудничат и споделят отговорност
Чрез задачата да презентират и оценяват видеофилми срещу кибертормоза развиват умения за създаване на медийно съдържание и прилагане
на креативност и творческо мислене.

Видео за мобилността в Италия
https://www.youtube.com/watch?v=RQdgweGkcOU&ab_channel=CinziaTizzi

https://www.youtube.com/watch?v=9vWVq1sVAJ0&t=2s&ab_channel=CinziaTizzi

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active


Модул 4: Човешки права- задължения и отговорности

Презентация на испанските ученици на тема: "The resposibilities as citizens"
Изтегли файл


Презентация на испанските ученици на тема: "Citizen Education and Human Rights & Erasmus Project"
Изтегли файл

Презентация на италианските ученици на тема: "DEFEAT THE STEREOTYPES -Everyone can be italian!"
Изтегли файл

Образователна дейност/ обмен в Средно училище "Гео Милев"- Варна - от 26 до 29 април 2022 г.
http://www.geomilev.info/news/mezhdunarodna-sresha-po-active.html

    Ученици и учители от Италия, Полша и Испания гостуваха от 26 до 29 април 2022 г. в Средно училище „Гео Милев“. Те са участници в проект ACTIVE по програма „Еразъм+“. Учениците, на възраст от 15 до 18 години, работят по заложените в проекта теми в своите училища и по време на съвместните срещи във всяка страна.
    На международната среща във Варна те  работят по модул свързан с човешките права и отговорности, основни човешки ценности, Харта на основните права на ЕС.
    По време на съвместната работа учениците  обсъждат различни казуси, изготвят материали, като използват дигитални приложения, участват в ролеви игри.
    Групата от 30 чуждестранни гости, заедно с ученици от СУ“ Гео Милев“ ще гостува във ВСУ „Черноризец Храбър“, с който училището има договор за сътрудничество. Те ще посетят лабораториите по криминалистика, учебната съдебна зала, ще слушат лекция за човешките права подготвена от петокурсничката по право Тансу Осман. В учебните радио и телевизионен център ученици от всяка държава ще запишат видеоклип и подкаст по теми от проекта.
     В програмата е включено посещение в Окръжен съд Варна, където учениците ще разберат от съдия Ирена Петкова, как са защитени правата на децата в един съдебен процес, кога и как се изслушват децата в съда и още теми, които засягат техните права.

Методи и подходи: CLIL, STEAM, работа с професионални институции, практически подход чрез обучение на място и лабораторни
дейности,ИКТ,театрални техники, международна екипна работа, изследвания,дискусии, решаване на проблеми,проекти, изложби, сътрудничество
между различните учебни среди.
Чрез ангажиране на ученици и учители в този образователен обмен те:
-обогатяват знанията си за правните и законови аспекти на престъпленията срещу личността
-подобряват уменията си за работа с Google expedition,Google maps и Bookcreator
-ще се запознаят с българската история и култура
-ще развият умения и практически компетенции, както при предишната мобилност
-ще подобрят уменията си за критично мислене, решаване на проблеми и креативност
-ще създадат презентации,електронна книга за Варна,постери,видеоклип и изложба на материалите.Те ще бъдат използвани като учебни материали
във всички партньорски училища след обмена и за разпространение.
Общуването с представители на различни институции и организации подобрява образователния, социален и граждански опит на ученици и учители.

Подкаст по теми от проекта, подготвен от участници от всички държави- партньори.
https://youtu.be/s6yJU5UO2ds

Какво е да си част от проекта ACTIVE, за посещението във ВСУ "Черноризец Храбър" разказват учениците от:
България 

https://www.youtube.com/watch?v=cW7JoAd7Vpg

https://youtu.be/fxnsSpWYudk
Италия
https://youtu.be/DXwOcfmzG-4
Полша
https://youtu.be/PpvtyH-8NMA
https://youtu.be/7oW-dLm48iA
Испания
https://youtu.be/iczW0nvbqhs

Видеофилм подготвен от полските ученици участвали в обмена във СУ "Гео Милев"

https://www.youtube.com/watch?v=gUNjFx--oNU

Европейска харта на основните човешки права
Презентация

Книжки за забележителностите на Варна, изработени в bookcreator.
Испания
https://read.bookcreator.com/0lvcz4UEeyOC30DFayuWlDNu7jU2/V9sJAyFcRf2EHDquPshF6A
https://read.bookcreator.com/Vkt5SyG4DJN66ZmgfEJA7w3i0392/2qICQbIjQkG59mrjMK5QhA
https://read.bookcreator.com/dasfmlZCx0fkDC8QXPsRhUs9bQf2/32WMcGiVTVG3N5feRBjCsw
Полша
https://read.bookcreator.com/wsmFSzrAbpOAjpEU7TzHb0dfDR23/qtxi1oxkQGOg9uoa7F5EaA

https://read.bookcreator.com/ZdeBUlOQeMffPVcGMTb6gHzj9882/xnHrQJbqRJKU83MsX4f_rQ
https://read.bookcreator.com/HfSKN116I5POjXLbb3c1LofEJRy1/s1QbhZpmR1mtwuXz_iB4cw
Италия
https://read.bookcreator.com/KvRqyr1idAbRIUaMuksBxKG7i7m2/A6CgAoEwTmyWdHURnJ1BNA


Още информация и снимки тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

БНТ 2 за съвместната работа по проекта при посещението във ВСУ "Черноризец Храбър".
https://www.facebook.com/515180928987040/videos/559714568847219

Репортаж на радио Варна за международната среща.
https://bnr.bg/varna/post/101639808?fbclid=IwAR3nrs24xivYDVw1pu6Kc_Jlq47yVNmJw7Rpq6g6dhKBTraU26m_QE_jnd8

МЕДИИТЕ:
https://dnesplus.bg/varna/uchenitsi-i-uchiteli-ot-italia-polsha-i-ispania-gostuvat-v-su-geo-milev-varna_1076267?fbclid=IwAR1Cx_9Ia1EH_42V-FVKjk7OlfLwtN0X7xzVwh7T4M1of6O-uMc8oPIFvcU

http://www.focus-news.net/news/2022/04/26/2944697/uchenitsi-i-uchiteli-ot-italiya-polsha-i-ispaniya-gostuvat-ot-dnes-v-sredno-uchilishte-geo-milev-varna.html


https://www.chernomore.bg/a/2-varna/239212-uchenitsi-i-uchiteli-ot-italiya-polsha-i-ispaniya-obikalyat-institutsiite-vav-varna-igrayat-rolevi-igriМодул 5:  Ние можем да променяме/ активно гражданство


Дискусия на тема: "Какво означава да си граждански активен и какви са формите на гражданско участие" с участието на  Стелияна Тончевска-Маринова, мениджър „Социални проекти и дейности“ към Социалната чайна във Варна, гост в училището.

"Доброволчество=гражданска активност" - тема на срещата в Социалната чайна във Варна.
https://www.geomilev.info/news/dobrovolchestvograzhdanska-aktivnost.html

Образователна дейност/ обмен в II Liceum Ogolnoksztalcace im. Romualda Traugutta в Честохова– Полша от 24.10.2022 г. до 29.10.2022 г.
По време на образователния обмен учениците работят по теми свързани с активно гражданство и доброволчество.
Използвани методи и подходи:CLIL,практически подход чрез творчески работилници и учене на терен, дигитални технологии,съвместно обучение и
екипна работа,проучване и анализ на изследвания,дискусии,решаване на проблеми,презентиране,работа със снимки и видеоматериали
Чрез участие на учениците и учителите в тези дейности: 
-подобрят знанията си за полската култура и история,изкуство и природни забележителности
-развиват знания и практически умения за използване на дигиталните приложения-Actionbound,Thinglink,Quizlet и други приложения използвани от
партньорите за провеждане на онлайн анкетата
-развиват умение да анализират,синтезират,оценяват и прилагат информация събрана чрез наблюдение и опит
-усъвършенстват чуждоезиковите си знания и компетентности
-работят в многонационален екип,сътрудничат и споделят отговорност
-подобряват уменията си за решаване на проблеми
-прилагат креативност и творческо мислене

https://www.geomilev.info/news/aktivno-mezhdunarodno-strudnichestvo-v-polsha.html

Подкаст подготвен  в полското училище от ученици от различните държави партньори.
https://open.spotify.com/episode/2Ki9Chzbxgw664nYmzqFT5?si=NfGGHEV6TFecxSNTBdW3ag&fbclid=IwAR24tbt6rCrKW_kikYS1yOZd5g9TRbHXsSiZz1TUjKbuwOR1JG0nYvjli_I&nd=1
Кратко видео за мобилността в Честохова, подготвено от двама италиански ученици.
https://www.youtube.com/watch?v=Kw98C7ApHTg
Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active?frm=192

Образователна дейност/ обмен в Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad– Villafranca de Córdoba, Córdoba, Испания, от 13.11.2022 г. до 19.11.2022 г. 

Фокусът на този образователен обмен е поставен на темата за доброволчеството, включване в дейности за опазване на околната среда, подпомагане на хората в нужда  и запознаване на учениците от другите страни (България, Италия, Полша) с испанската култура.
Използвани методи и подходи: STEAM, CLIL, практически подход чрез творчески работилници и теренно обучение, проблемно-базирано и проектно-базирано обучение, дигитално технологии, съвместно обучение и международна работа в екип, дискусии, презентации, работа със снимки, видео и музика. Чрез участието на ученици и учители в тези дейности:
- подобряват знанията си за испанската култура и история, изкуство и природни забележителности
- усъвършенстват чуждоезиковите си знания и компетентности
- прилагат творчество и креативно мислене
- създават листовки, плакати, презентации, видео, фото изложби и др.

https://www.geomilev.info/news/mezhdunarodna-sresha-v-ispaniya-po-proekt-active.html
Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active

Благотворителна кауза

https://www.geomilev.info/news/kauza-dobroto-v-dejstvie.html
Проектът завършва с кауза, която учениците сами са избрали - да помогнат за осиновяването на безстопанствени животни, настанени в приюти. Каузата е наречена „Доброто в действие“. Всички материали- брошури, постери , страници във Facebook, Instagram др. , които представят животните са подготвени от участниците в проекта , от паралелка „Рекламна графика“. Брошурите са със снимки, описание на кученцата и QR код на страниците в социалните мрежи, който да позволи бързо откриване на публикациите и споделяне.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089075760439


Ето тяхното послание:
„Всяка кауза на която човек е готов да се посвети заслужава внимание. Няма значение колко е важна тя за другите хора, от значение е да е важна за вас. Ако всеки има своя кауза и работи за нея тогава ще променим средата, в която живеем. Ние силно вярваме в това! Дали ще засадите дърво, дали ще спасите бездомно животно, дали ще помагате на хора в нужда, направете го!И не питайте - точно това ли е най-важното сега. Да! Всичко е важно, ако не за вас – за някого е важно. Дори едно от безстопанствените животни да намери своя дом, ние сме променили за него всичко- целия му живот.“

Информация и снимки тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active?frm=0

Симона Живкова от VIII „б” клас, Анна-Мария Илиева и Натали Февзи от XI „б”, и Мирела Джамбазова от XII „б” класпредставят проекта и каузата в програма "Знание.БГ" по БНТ2
https://www.youtube.com/watch?v=FIIYjBdolT4

За каузата пред радио Варна разказват Теодора Георгиева (XI "б"), Нона Чакова (IX"б") и Йоана Петрова (VII"б")
https://bnr.bg/varna/post/101768885/uchenici-tarsat-dom-na-jivotni-ot-varnenski-priuti


МЕДИИТЕ:
https://bnr.bg/varna/post/101768885/uchenici-tarsat-dom-na-jivotni-ot-varnenski-priuti
https://bta.bg/bg/news/bulgaria/395227-varnenski-uchenitsi-pomagat-za-osinovyavaneto-na-bezstopanstveni-zhivotni 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenski-uchenici-pomagat-na-bezstopanstveni-zhivotni-1542220 
https://dnesplus.bg/varna/uchenitsi-ot-su-geo-milev-varna-s-blagotvoritelna-kauza-dobroto-v-deystvie_1106261 
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Uchenici-ot-SU-Geo-Milev-Varna-podgotvyat-blagotvoritelna-kauza-Dobroto-v-deistvie-1542274 
https://varnanovini.bg/2023/01/24/uchenici-ot-su-geo-milev-vuv-varna-s-bla/ 
https://utroruse.com/article/899847/ 
https://novini247.com/novini/24%C2%A0-uchenitsi-ot-osmi-do-dvanadeseti-klas-ot-sredno-uchilishte_5604674.html 

Акция в подкрепа на благотворителната кауза "Доброто в действие"
https://www.geomilev.info/news/akciya-v-podkrepa-na-kauzata-dobroto-v-dejstvie.html 

Снимки:
https://www.geomilev.info/gallery/active?frm=0

Каузите на останалите училища- партньори може да намерите тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus