Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

28.05.2021  |   Проекти
                                        Национална програма

               „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в                                                       училищния живот“

                Период на изпълнение: учебна 2020/2021 г.

             През учебната 2020/2021 г. СУ „Гео Милев“ работи по Национална програма „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“.

             Програмата е насочена към ученици, учители и родители от първи до седми клас и цели изграждане на партньорство и доверие между класни ръководители, учители и родители, активно включване на родителите в училищния живот и превръщането на училището на място за учене, преживявания, споделяне, развиване на способности и умения на учениците.
             Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.
            Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

 
Основни цели на програмата в СУ „Гео Милев" – Варна.
1.  Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и партньорство между класни ръководители и родители.
2.  Подобряване на комуникацията: учител-ученик/ученици; учител-родител/и; родител-дете.
3.  Активност и участие от страна на родителите при обсъждане на актуални за възрастта на децата им теми, свързани с живота им в училище и извън него.
4.  Активност и инициатива от страна на родителите в планирането, организирането и провеждането на инициативи и събития на паралелката.
5.  Приобщаване, активност и участие от страна на родителите в училищни събития.
6.  Повишаване степента на важност на училището и образованието за ученици и родители.
        Дейностите по програмата включват провеждането на по 2 срещи с родители (и с ученици) за всяка включена паралелка и провеждане на общо събитие на включените в програмата паралелки от втори клас. Съобразно избраните теми на срещите, по програмата са заложени средства за закупуване на необходими спортни, арт- информационни и др. материали и на книги.
       Участници в НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ са:
учениците от 12 паралелки на СУ „Гео Милев" - Варна  - IIА, IIВ, IIГ, IIIА, IIIЕ, IVД, VA, VБ, VВ, VГ, VД, VЕ класове;
300 родители;
15 класни ръководители и учители ЦДО;
педагогически съветник.

Ръководител на програмата - Албена Павлова –директор на СУ „Гео Милев"
Координатор на дейностите по програмата - Маргарита Михайлова – зам.-директор по УД.

 Очаквани резултати от дейностите по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ в СУ „Гео Милев" са: 
1.  Изградени партньорски взаимоотношения между класни ръководители и родители, постигнати уважение и толерантност.
2.  Подобрена комуникация между учители, родители и ученици на база доверие, търпение и общи ценности.
3.  Повишена активност в участието на родителите при обсъждане и разрешаване на актуални за възрастта на децата им въпроси в училище и извън него.
4.  Активно родителско участие в инициативи и събития на паралелката.
5.  Участие на родителите в училищни събития.
6.  Повишена мотивация на учениците за учене и личностно развитие.

Екипът за осъществяване на дейностите по програмата е в състав:
1. Ирина Димитрова, класен ръководител на IIА клас
2. Иванка Иванова, учител ЦДО на IIА клас
3. Милена Иванова, класен ръководител на IIВ клас
4. Галина Янкова, учител ЦДО на IIВ клас
5. Весела Павлова, класен ръководител на IIГ клас
6. Лиляна Димитрова, учител ЦДО на IIГ клас
7. Татяна Краева, класен ръководител на IIIА клас
8. Адриана Илиева, класен ръководител на IIIE клас
9. Миглена Николова, класен ръководител на IVД клас
10. Сияна Георгиева, класен ръководител на VА клас
11. Сениха Талиб, класен ръководител на VБ клас
12. Веселина Дякова, класен ръководител на VВ клас
13. Мирослав Маринов, класен ръководител на VГ клас
14. Здравка Драгнева, класен ръководител на VД клас
15. Росица Лазарова, класен ръководител на VЕ клас
16. Капка Николова, педагогически съветник.


                                         Заедно – ученици, учители, родители
        
       Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.
       В програмата участват 12 паралелки от втори до пети клас от СУ „Гео Милев“, 15 класни ръководители и учители ЦДО, педагогически съветник.
       Във всяка паралелка са проведени по 2 срещи с родители и ученици.
       В дейностите по програмата са се включили близо 300 родители.

            Първите срещи с родителите във вторите, третите и петите класове бяха организирани на принципа на социално-психологическия тренинг и груповата работа. Обсъжданите теми и дискусиите с родителите, се определяха от възрастта на децата и спецификата на всяка паралелка.

            Във втори и трети клас бяха обсъждани следните теми:
 • Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата;
 •  Ролята на правилата;
 • Как възрастните отстояваме правила и граници;
 • Поведението на възрастните като модел за подражание от децата;
 • Авторитетът на родителите и авторитета на учителите;
 • Как възрастните да подпомагат изграждането на умения за самостоятелна учебна подготовка;
 • Как да приучим децата да стоят сами в къщи и да си свършат задълженията (трети клас);
 • Как възрастните да помагаме на децата да си разпределят времето;
 • Как възрастните да окуражаваме и кога децата да получат похвала;
 • „Детето има домашно“ или „Имаме домашно“ – обсъждане темата за отделянето на децата и др.
         Обект на обсъждане от родители и учители в пети клас, бяха темите:

 • Адаптацията към новите изисквания на учебната среда в пети клас;
 • „Отделянето“ от учителя в начален етап – адаптация на ученици, родители и класни ръководители;
 • Взаимоотношения между връстници;
 • Възможностите на децата да отстояват себе си;
 • Как децата да постъпват, ако са свидетели или участници в конфликтна ситуация;
 • Различните начини за учене;
 • Как да мотивираме децата за учебен труд;
 • Как да се общува с децата, така че да споделят с родителите си и др.
        Срещите с деца и родители в 4Д клас преминаха под знака на установено партньорство между класен ръководител и родителите. Първата съвместна среща бе спортна инициатива – щафетни игри. Учениците се състезаваха под ръководството на Валентина Белева – треньор по лека атлетика и родител на дете от класа и пред публика, съставена от родители и близки на децата.
         Втората инициатива на 4Д клас, се състоеше в подготовката и провеждането на благотворителен базар за Великден, като отново заедно – ученици, родители и класен ръководител – Миглена Николова, участваха заедно в реализирането на събитията.
         В изминалите дни на м.май 2021 г. се проведоха и вторите срещи по националната програма във вторите, третите и петите класове. Всяка паралелка избра своя начин на протичане на вторите срещи с деца и родители.
         В някои от класовете срещите се проведоха под формата на дебат на тема „Положителни и отрицателни страни на дистанционното обучение“. Други класове избраха дискусиите по актуални за паралелката въпроси.
         В 5Б клас родители и ученици работиха по едни и същи въпроси и допълваха своите отговори, откривайки важни за децата теми като – равнопоставеност, изслушване, приятелство.
         Срещите във 2В и 5Д се превърнаха в истински спортно-развлекателни представления.
         Малките ученици от 2В клас, заедно със своите учители –  Весела Павлова и Лиляна Димитрова, бяха подготвили спектакъл за правилата; куклен театър, в който родителите трябваше да помагат с героите; редене на пъзели и др.
         В 5Д клас класният ръководител – Здравка Драгнева, заедно с родителите, организираха истинска спортна надпревара „родители срещу деца“. Проведоха състезания по футбол: татковци срещу момчета и по народна топка: майки срещу момичета. И… победители бяха отборите на родителите, за което бяха отличени с грамоти.

 Снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/gallery/np-uchastvaj-i-promenyaj-roditelyat-aktiven-partnor-v-uchilishniya-zhivot