Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

23.06.2020  |   Проекти
               Проект „Образование за утрешния ден“  
 № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
              Основна цел:
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
             Специфичните цели на проекта са насочени към:
·        
усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
·         подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
·         намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
·         модернизиране на методите и средствата за обучение;
·         повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
·         насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
·         осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Повече информация  за проекта:
https://mon.bg/bg/100725
http://pgsi.bg/images/2019/proekt_OP-ObrazUtreDne_031219.pdf
Платформа на проекта:
https://oud.mon.bg/
Правила за изпълнение на дейност 6
http://pgsi.bg/images/2019/pravila_deinost_6.pdf


По проекта в СУ Гео Милев" работят две групи:
учебна 2022/2023 година

IT свят
Ръководител: Ивалина Христова

Дигитален свят
Ръководител: Галина Стоянова Проданова

По проекта в СУ Гео Милев" работят две групи:

учебна 2021/2022 година

Графичен дизайн
Ръководител: Магдалена Тодорова

Мога сам
Ръководител: Галина Проданова
Повече информация и изработени материали ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/klub-moga-sam.html

По проекта в СУ Гео Милев" работят две групи:
учебна 2020/2021 година

Знам и мога
Ръководител: Галина Проданова

Повече информация и изработени материали ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/klub-znam-i-moga.html

Дигитален свят
Ръководител: Магдалена  Тодорова
Повече информация и изработени материали ще намерите тук:
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82-108620691395904

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CDQztufnu6vwbKwtfGBcyXtmZcshQ9iGvHMfVz98zBajaWPNxxTzCaGg3iCvz1Nrl&id=100067230116069

По проекта в СУ Гео Милев" работят три групи:
учебна  2019/2020 година

Аз и Робо в дигиталния свят 
Ръководител: Ивалина Христова
Повече информация тук:
http://www.geomilev.info/news/az-i-robo-v-digitalniya-svyat.html

Дигиталният свят и ние
Ръководител: Снежана Кирилова Вълчева 
Повече информация тук:
http://www.geomilev.info/news/digitalniya-svyat-i-nie.html

Мултимедиен свят
Ръководител: Галина Стоянова Проданова
Повече информация тук:
http://www.geomilev.info/news/multimedien-svyat.html
https://drive.google.com/drive/folders/1yXct_brF5Gv5rFKOpBOn4dUtRar_djsU