Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Виж повече
НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

                                        Национална програма               „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в                                                       училищния живот“                Период на изпълнение: учебна 2020/2021 г.             През учебната 2020/2021 г

Виж повече
ACTIVE

ACTIVE

                                     ACTIVE Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, EngagedПрограма „Еразъм +”Училищно образование  (КД 2)Партньорства за училищен обмен (КА 229)Проект №2020-1-BG01-KA229-078986Координатор: Средно училище „Гео Милев“ - България      Партньори:  Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad- Испанияhttps://ieslasoledaddevillafranca.jimdofree.com/II Liceum Ogolnoksztalcace im

Виж повече
STEAMus

STEAMus

                    STEAM the Music                          STEAMusПрограма „Еразъм +”Училищно образование  (КД 2)Партньорства за училищен обмен (КА 229)Проект №2020-1-EE01-KA229-077959_4  2020 - 2022Координатор:    Tartu Raatuse Kool - Естонияhttps://raatuse.tartu.ee/et/oppetoo/projektid/steamusПартньори:   Средно училище „Гео Милев“ - България      Csongrádi  Batsányi János Gimnázium és Kollégium -  Унгария http://www.bjg.hu/index.php/category/erasmus/steamus/Istituto Comprensivo   Leone Caetani  - Италияhttps://www.icleonecaetani.edu.it/Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego- Полшаhttps://szkolaznp.edupage.org/Продължителност: 22 месеца1 септември 2020 г

Виж повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект  „Подкрепа за успех“  - BG05M2ОP001-2.011-0001 Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.Средно училище "Гео Милев" работи по Дейност 3.Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл

Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

               Проект „Образование за утрешния ден“   № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).              Основна цел: Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване

Виж повече
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО                        ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ                         /АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/                                        2019/2020 учебна година                                        2020/2021  учебна година                                        2021/2022 учебна година                                        2022/2023 учебна годинаЦел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/Ученици включени в иновацията – начален етапПри използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език

Виж повече
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА                    В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                                                                              2018/2019  учебна година                                 2019/2020  учебна година                                 2020/2021 учебна година                                 2021/2022 учебна годинаЦел: Подобряване  качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники Ученици включени в иновацията – V класТеатрален час в учебните програми по чужди езици - 1  път  месечноТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ-  Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език-  Развиване на речта, логиката и въображението-  Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците -  Променя се традиционната връзка учител - ученик-  Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик -  Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване -  Учениците са мотивирани да изучават чужд език и  са по-уверени при неговото използване{GM_FILE=file=4108&text=ПРЕЗЕНТАЦИЯ}

Виж повече