Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проекти

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

                               УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2                            Проект BG05M2ОP001-2.015-0001    Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).Цел: Повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряване на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020

Виж повече
НП

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА   Обща цел     Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.      Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища

Виж повече
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Виж повече
НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

                                        Национална програма               „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в                                                       училищния живот“                                     Период на изпълнение: учебна 2021/2022 г.             През учебната 2021/2022 г

Виж повече
ACTIVE

ACTIVE

                                                   ACTIVE             Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

Виж повече
STEAMus

STEAMus

                                                 STEAM the Music                                                       STEAMus

Виж повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект  „Подкрепа за успех“  - BG05M2ОP001-2.011-0001 Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.Средно училище "Гео Милев" работи по Дейност 3.Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл

Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

               Проект „Образование за утрешния ден“   № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).              Основна цел: Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване

Виж повече
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО                        ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ                         /АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/                                        2019/2020 учебна година                                        2020/2021  учебна година                                        2021/2022 учебна година                                        2022/2023 учебна годинаЦел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/Ученици включени в иновацията – начален етапПри използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език

Виж повече
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА                    В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ                                                                              2018/2019  учебна година                                 2019/2020  учебна година                                 2020/2021 учебна година                                 2021/2022 учебна годинаЦел: Подобряване  качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники Ученици включени в иновацията – V класТеатрален час в учебните програми по чужди езици - 1  път  месечноТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ-  Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език-  Развиване на речта, логиката и въображението-  Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците -  Променя се традиционната връзка учител - ученик-  Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик -  Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване -  Учениците са мотивирани да изучават чужд език и  са по-уверени при неговото използване{GM_FILE=file=4108&text=ПРЕЗЕНТАЦИЯ}Галерия:театър на руски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/Ruski%20teatarтеатър на английски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/English%20theatreтеатър на немски езикhttps://www.geomilev.info/gallery/Nemski%20teatarРЕЗЮМЕ:{GM_FILE=file=8039&text=ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА}ОТЧЕТ:{GM_FILE=file=8048&text=ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА}

Виж повече