Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

"Живите работни листи"

01.03.2021  |   Новини
       Клуб "Активно учителство" при Средно училище „Гео Милев” проведе поредната си работна среща на 25.02.21г. Темата, която дискутираха учителите „Живите работни листи” и  образователните игри в работата на учителя” е актуална за ситуацията, в която днес се организира обучението в страната. Модераторите на срещата -  Анeта Костова и Румяна Тодорова започнаха представеното с думите, че работните листи са ресурс, който е необходим за всеки учебен предмет. Но, с развитието на новите технологии, традиционните работни листове за печат могат да се трансформират в интерактивни онлайн упражнения със самокорекция и това вече позволява да ги наричаме „интерактивни работни листи”. В дистанционното обучение те са „живи“, защото подлежат на непрекъснати промени. Това улеснява и онагледява учебния материал по специфичен начин и помага на преподавателя да упражни наученото или да провери начина, по който се справя  ученикът.
       Водещите представиха на колегите различни „живи работни листи”. Те включваха използване на звуци, видеоклипове, упражнения за плъзгане и пускане, упражнения с присъединяване със стрелки, множество възможности за избор и дори говорни упражнения, които учениците трябва да правят с помощта на микрофон.
       Обърна се внимание, че след попълване на интерактивните листи от обучаваните,  учителят може не само да провери и оцени тяхната работа, но и да им даде обратна връзка под формата на писмен коментар и рейтинг на отделните упражнения.
        Колегите споделиха, че учениците също могат да правят работни листове онлайн и да да изпращат своите отговори на учителя. Това за тях е много  мотивиращо, а за учителя е още една възможност да оцени техните знания и умения.
        В хода на сесията Анета Костова представи сайтове и шаблони за създаване на работни листове, които учителите могат да използват в своята практика.
        Всички участници в срещата бяха единодушни, че създаването и използването на интерактивни работни листове отговаря на нуждите на учителите, да извършват проверка и оценка на знанията и уменията на учениците при обучение от разстояние.
       Педагозите са убедени, че новите технологии предлагат различни възможности за комбиниране на учебните ресурси. По този начин учебното съдържание може да се  систематизира и диференцира според нуждите на учениците, за да се постигне по-голяма трайност на усвоените знания.
       Важен момент в работната среща бе представенето на приложната технология за развиване на комуникативните и социалните умения чрез  игрови и занимателни елементи от Румяна Тодорова. Със създаването на живи картини, изобразяващи герои от различни произведения на изкуството, в часовете по чужди езици и български език и литература, се формират положителни емоционални преживявания у учениците. Посредством творческа дейност и артистични изяви се стимулира тяхната активност и креативност.  По този начин, чрез допир до знакови личности в различни области се разширява  познавателния хоризонт на обучаваните.
       Сесията завърши със създаване на жива картина от всички участници по картината на руския художник Павел Федотов „Сватовство майора”.
       Независимо от това какви методи и средства използват днес в преподаването си учителите,   фокусът на усилията на всички,  е да се издигне качественото равнище на подготовката на подрастващите за живота и професиите, които те ще упражняват в бъдеще.


Снежанка Пометкова
Главен учител - Природни науки
Координатор на клуб "Активно учителство"