Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Вестник "Аз -буки" с обширна статия за СУ "Гео Милев"

21.06.2024  |   Новини

    В бр. 25 от 20-26.VI.2024 г. вестник "Аз-буки" публикува на цяла страница  статия за работата в  Средно училище „Гео Милев“.

 Статията може да намерите тук:

https://press.azbuki.bg/news/novini-2024/broj-24-20-26-06-2024-g/novata-paradigma-pozitivno-obrazovanie/

Статия

 Новата парадигма – позитивно образование

Развиването на социално-емоционални умения рязко намалява агресията в училище, показва опитът на варненското СУ „Гео Милев“

 Зина СОКОЛОВА

           Екипът на СУ „Гео Милев“ във Варна работи за прилагане на принципите на позитивната психология в училищното образование под ръководството на проф. Румен Стаматов от ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2022 г. Под негово ръководство СУ „Гео Милев“ издава и книгата „Щастието в училище“.
         „По своята същност книгата е програма за преподаване на благополучие, по която се провеждат тренинги с учители и с ученици – разказва за „Аз-буки“ директорката Албена Павлова. – Тя представя синтез на
академичните открития в полето на позитивната психология и адаптирането им в принципи на преподаване и създаване на образователна среда, обозначени като позитивно образование. Училището ни е иновативно в прилагането на този модел на образование, базиран на постановките на позитивната психология и театралната педагогика. Иновацията е насочена към утвърждаване и разширяване ползването на принципите на социално-емоционалното учене; към създаването на училищни екипи, които дават възможности за изява на учениците в различни сфери на познанието.“
         Позитивното образование е нова парадигма, свързана с позитивната психология, и навлиза в много страни, уточнява директорката. Там където се развиват социалните и емоционалните умения на децата агресията рязко намалява, категорични са експертите. Важен момент е чрез
силните страни на детето да се насочва вниманието към индивидуализация на образованието. Това влияе на мотивацията за учене. А много от неуспехите се дължат именно на липсата на мотивация. Целта е чрез позитивното образование и различните инструменти, които то дава, да се достигне до позитивна култура в училище.
          Резултатите, постигнати при реализиране принципите на позитивното образование в СУ „Гео Милев“, дават основание да се мисли за приобщаване на повече училища към тази  организация на учебния процес. Създаването на мрежа от училища, ползващи инструментариума на   позитивната психология в педагогическата практика, ще допринесе както за натрупването и обмяната на добър педагогически опит, така и за повишаване авторитета на българското училище като институция, формираща научни познания у децата, но и създаваща условия за развитие на техните добродетели и силни страни. „Работим за изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да почувства и съпреживее процеса на своето обучение – казва директорката. – Важно е да се създаде подкрепяща среда, в която учениците да се чувстват уверени и да могат да развият талантите си.“
        Средно училище „Гео Милев“ е създадено през 1980 г. В него се обучават 1257 ученици от І до ХІІ клас, разпределени в 47 паралелки. В училището работят 87 учители, част от тях са автори на методически публикации, участници в национални и международни образователни  форуми. Един от приоритетите на педагогическия екип, заложен в Стратегията за развитие, е дигитална трансформация и подкрепа на учителите за образователни иновации. Предстои изграждане на STEM център и 10 високотехнологично оборудвани свързани класни стаи.
        Училището е с традиции в чуждоезиковото обучение и информационните технологии. От I клас започва изучаването на първи чужд език, а от II клас – на втори. Член е на асоциираните към ЮНЕСКО училища, носител на Европейски знак за качество на образованието. Всички ученици от I до XII клас изучават ИКТ като част от официалната програма. След VII клас приемът е с профил „Природни науки“ и за професионално обучение – специалност „Рекламна графика“.
       „Тази година се дипломира първият випуск от професионалната паралелка, който показа много високи резултати. Няколко ученици получиха и предложения за работа от фирмите, в които са стажували – казва директорката. – Част от учениците от първия випуск „Природни науки“ ще търсят бъдещата си реализация в сферата на медицината и биологията. По теми, свързани с природните науки, училището дългогодишно работи в международно сътрудничество с лицей „Менсия де Мендоса“ в град Бреда – Нидерландия. Съвместно осъществяваме свой междуучилищен образователен проект „Устойчиво развитие. Умения за бъдещето“. Основните цели на двустранното сътрудничество са: придобиване на знания и умения за опазване на околната среда, задълбочаване на уменията в чуждоезиковата подготовка, опознаване на културното наследство, историята и традициите на страните партньори, информираност относно професионалните възможности в Обединена Европа и професионално насочената европейска мобилност на младите хора.“
         В подкрепа на творческата активност индивидуалния избор и интересите на децата в училището са създадени групи за извънкласни дейности в различни направления: математика, технологии, езиков свят, природни науки, дигитални умения, музика, приложни изкуства, гражданско образование и спорт. В тях участват над 450 ученици от различни възрасти. Учениците имат възможност да се включат и в различни проекти, свързани с тяхната професионална подготовка. По проект „Ученически практики 2“ те се подготвят две учебни години професионално чрез допълнителни практики в реална работна среда.   
         Педагогическият екип има реализирани и 6 проекта по програма „Еразъм+“, както и няколко eTwinning проекта. Над 35 учители са участвали в обучения и обмяна на добри практики в различни европейски държави – Финландия, Италия, Испания, Малта, Латвия, Естония, Полша, Литва и др. Прилагат опита си в училище, разработват проблемно базирани и  интердисциплинарни уроци и въвеждат използването на съвременни методи за преподаване. За периода 2021/2022 г. за своята работа по програма „Еразъм+“ СУ „Гео Милев“ е отличено с eTwinning School Label. 
         „Най-характерното за нашето училище е, че в него атмосферата е спокойна, творческа и позитивна – подчертава директорката. – През 2021 г. получихме престижната награда „Варна“ за „Колектив на годината“ в областта на средното образование. Същата година бяхме удостоени и с националната награда за „Устойчиво образователно лидерство“ от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието „Интераула“.“
          В гимназията функционира и професионален клуб „Активно учителство“. В него педагозите представят нови методи на работа за повишаване качеството на образование, разрешават се многобройни казуси, съпътстващи всекидневната дейност. На месечни работни сесии се разглеждат теми като „Техники за концентрация“, „Образователни игри и „живи работни листове“ в работата на учителя“, „Теория за решаване на изобретателски задачи“ (т.нар. „ТРИЗ педагогика“), „Видове подходи за преодоляване на бариерите в общуването“, „Превенция на професионалното прегряване“. Това стимулира процесите на споделяне и получаване на обратна връзка между учителите в училището и води до натрупване на педагогически опит.
         Едно от предизвикателство пред педагогическия екип е да продължи и да доразвие участието на родителите в образователния процес, за да се осигури подкрепа на учениците и да се подобри качеството на образованието. Работи се и за формиране на практически умения и нагласи у родителите за решаване на казуси и ситуации, свързани с възпитаването на децата.
         Резултатите на възпитаниците на училището на националните външни оценявания обичайно са над средните за страната и по-високи от средните за Варна.
         Учениците печелят редовно и награди от различни състезания и конкурси. С осем награди се завръщат преди дни двете театрални групи на СУ „Гео Милев“ от Третия национален многоезичен театрален  фестивал „Словото – сила и необятност“ във Велинград. Младите артисти от театралното студио на английски език „Летящата класна стая“ с ръководител Стела Петкова получават призовете за „Най-добра драматургична адаптация“, за „Най-изящно сценично слово“ и Гранд при за  „Изключително изпълнение“ в категория английски език VIII – XII клас за постановката „Предизвикателството“ по пиесата „Къщата на страха“ на Игнаси Гарсия Барба. Театрално представление „Золушка“, представено от театралната група на руски език „Алые паруса“ с ръководители Елена Шамарджиева и Нина Чендева, получава призове за „Най-оригинална звукова среда“, за „Най-добра костюмография“, за „Най-изящно сценично слово“ в категория руски език – VIII – XII клас. А младата актриса Ана-Мария Желязкова грабна приза за „Най-добра женска роля“.
       И двете театрални групи получават и специалната награда на сдружение „Музите“ за участие в VIII международен фестивал на изкуствата, организиран от Сдружението.