Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Родителите – партньори в учебния процес

05.03.2019  |   Новини
       В Средно училище „Гео Милев” се изгражда нова училищна култура на сътрудничество с родителите и убеденост, че когато се сподели отговорността за децата заедно се постига повече. Двупосочната комуникация води до по-голяма ефективност и резултатност в посока подкрепа на личностното развитие на учениците и удовлетвореност от постигнатото.
       Учителите са поели инициативата и чрез работа по проект „Училище за родители – ефективен партньорски модел”, спечелен по Национална програма „Заедно за всяко дете” – 2018 г., да насърчават родителите да се чувстват необходими на училището като съмишленици и партньори. Едно от направленията на проекта е те да се включват и да имат подкрепяща роля в различни учебни часове.
       Такъв беше и часът по английски език в четвърти клас с преподавател г-жа Кристина Керчева, проведен на 28.02.2019 г. В хода на урока се сформираха пет екипа от ученици и по един родител. Те имаха различни задачи:
      Първи екип: Да  нарисува картина по текста.
      Втори екип: Да съчини мелодия, като използва  думи от текста.
      Трети екип: Да допише текста с няколко изречения на английски език.
      Четвърти екип: Да състави текстова задача, като използва  сюжета на текста.
       Пети екип: Да измисли игра, като използват сюжета от текста. Може да напише     и няколко правила/ на английски език / по които се ръководи играта.
       Когато екипите са готови представят своите проекти с помощта на родителите. Така учителят има възможност да установи дали учениците са разбрали правилно текста по английски език. В хода на представянията се проверява и нивото на развитие на уменията: слушане с разбиране, четене с разбиране, водене на разговор по дадена тема, екипност, самопредставяне, презентиране, творчески умения.
       С включването на родителите в учебния процес и изграждането на положителна връзка с училището ще се покаже на подрастващите, че могат да се доверяват на своите учителите, защото и родителите им вярват, че две важни личности в техния живот работят заедно.
       Педагозите от СУ „Гео Милев” са убедени, че „Училище за родители” е съвременен модел на сътрудничество между заинтересованите страни, които носят своята отговорност за формиране на личността на младите хора в нашето общество.