Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Устав на Настоятелството на СУ “Гео Милев’' гр. Варна

Устав на Настоятелството на СУ “Гео Милев’' гр. Варна

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
           Чл.1. Настоящият устав определя състава, устройството, структурата,функциите и дейността на Настоятелството на СУ”Гео Милев”.
            Чл.2.(1). Настоятелството е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.
          (2). Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и организира своята дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и настоящия устав.
          (3). Дейността на настоятелство е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и на общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебната и възпитателна дейност в СУ”Гео Милев”.
          
ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
             Чл.3. Наименованието е “Настоятелство на СУ “Гео Милев”.
             Чл.4. Седалището на настоятелството е в гр.Варна,п.к 9020, бул. „Република” N124А.

ІІІ. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЗАДАЧИ
            Чл.5. Настоятелство осъществява своите цели и задачи самостоятелно и във взаимодействие с училищното ръководство и други юридически и физически лица.
            (1). ЦЕЛТА на настоятелството е да обедини усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело за подпомагане развитието на СУ”Гео Милев”. 
            (2). На тази цел са подчинени следните му  задачи:
            а/.Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността му.
            б/.Да се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и осъществява контрол за целесъобразното им разходване.
            в/.Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база.
            г/.Да участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност да осигуряват закупуването им;
            д/.Да съдейства за осигуряване на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището.
            е/.Да осигурява дарителство и спонсорство за развитие на дейностите по общообразователната и професионалната подготовка на учениците.
            ж/.Да насърчава и съдейства за реализиране на инициативите на училището, преподавателите и учениците, насочени към подобряване подготовката на учениците.
            з/.Да стимулира творчеството на учители и ученици.
            и/.Да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми за учениците.
            й/.Да участва при определяне на свободноизбираемата подготовка, на извънкласните и извън училищни форми на работа с учениците, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците и да съдейства за тяхното реализиране.
            к/.Да подпомага и съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.
            л/.Да подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците.
            м/.Да подпомагат учениците в риск.
            н/.Да организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.  

IV.ЧЛЕНСТВО
             Чл.6.(1) Членове на Настоятелството могат да бъдат родители, учители, общественици, дарители както и юридически лица. 
           (2)Всеки член има право на един глас в Общото събрание. 
              Чл.7.(1).Членството в Настоятелството е доброволно.
                   2).Членството в сдружението се заявява с писмена молба до Съвета на настоятелите, който разглежда молбата и се произнася по нея. Отказът на Съвета на настоятелите подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.
          Чл.8. Членовете на Настоятелството имат право: 
               1.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи; 
               2.Да участват в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на Настоятелството; 
               3.Да гласуват в Общото събрание; 
               4.Да получават информация за работата на ръководните органи. 
          Чл.9. Членовете на Настоятелството са длъжни: 
               1.Да спазват Устава; 
               2.Да оказват активно съдействие и да дават своя принос за реализиране целите на  настоятелството в съответствие със своите възможност; 
               3.Да изпълняват решенията на Общото събрание и Съвета на настоятелите. 
               4.Да внасят редовно определения членски внос.
             Чл.10.(1).Членството в Настоятелството се прекратява: 
               1.С едностранно волеизявление за доброволно напускане; 
               2.При ликвидация на юридическите лица; 
               3.Изключване от Настоятелството; 
               (2).Членовете на Настоятелството, които уронват авторитета му, нарушават Устава могат да бъдат изключени от него с решение на Съвета на настоятелите. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание. 
             Чл.11.Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване. 

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
             Чл.12. Органи на настоятелството са 
               (1).Общо събрание
               (2).Съвет на настоятелите
               (3).Председател на Съвета на настоятелите.
  
ОБЩО СЪБРАНИЕ
            Чл.13. Общото събрание се състои от членовете на  настоятелството.
            Чл.14. Общото събрание взема решение за:
                  1.приемане, изменение и допълнение на устава; 
                  2.приемане на други вътрешни актове; 
                  3.избиране и освобождаване членовете на Съвета на настоятелите и неговия Председател;
                  4.за участие в други организации; 
                  5.за преобразуване или прекратяване на настоятелството; 
                  6.приемане на основни насоки и на програма за дейността на Настоятелството; 
                  7.приемане на бюджета на настоятелството; 
                  8.приемане на отчета за дейността на Съвета на настоятелите; 
                  9.отменяне на решения на другите органи на настоятелството, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му
                  10.по други въпроси, предвидени в устава. 
                Чл.15.(1).Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на настоятелството. Ако в последния случай Съвета на настоятелите в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Настоятелството по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
              (2).Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 
              (3).Поканата се поставя на мястото за обявления в училище, най-малко един месец преди насрочения ден. 
              Чл.16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, с колкото членове се явят. 
                Чл.17.(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 
              (2).Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се:
              1.до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 
              2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 
              (3).Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.  
                Чл.18.(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 
              (2)Решения по чл. 14 т.1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
              Чл.19.(1)За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола.
              (2).Протоколът, с  материалите по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга.

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
                 Чл.20. Съветът на настоятелите /СН/ се състои не по-малко от 3 /трима/  членове. 
                  Чл.21. Членовете на Съвета на настоятелите се избират за срок от 4 /четири/ години. До избирането на нов Съвет на настоятелите, старият продължава да изпълнява своите функции. 
                  Чл.22. Всеки от членовете на СН може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание: 
               а)по собствено желание, при невъзможност да изпълнява задълженията си, след едномесечно предизвестие; 
               б)при неизпълнение на възложените му от закона, настоящия Устав. 
                  Чл.23.(1).СН ръководи дейността на настоятелството и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание или на Председателя на СН: 
              (2) Съвета на настоятелите:                
              1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
              2. Разпорежда се с имуществото на настоятелството при спазване изискванията на устава; 
              3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
              4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на настоятелството; 
              5. Определя реда и организира извършването на дейността на настоятелството, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
              6. Определя адреса на настоятелството; 
              7. Приема, освобождава и изключва членове на настоятелството; 
              8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; 
              9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
              Чл.24.(1).Съветът на настоятелите се свиква от Председателя най-малко веднъж на три месеца чрез  покана до всички членове, включваща датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието. Покана трябва да бъде изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане по електронна поща, телефон, SMS, GSM, или писмено. 
               (2).Председателят на Съвета на настоятелите свиква заседанията и ги ръководи. 
              (3). По искане на 1/3 от членовете на СН може да се свика извънредно заседание.        
               Чл.25. Решенията на СН се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от взелите участие в заседанието, освен в случаите, когато се взема решение за разпореждане с недвижимото имущество на настоятелството и за определяне реда и организиране на дейността на настоятелството, включително и тази в обща полза. В тези случаи решение се взема единодушно от всички членове на СН. 
                Чл.26. Всеки заинтересуван член на настоятелството може да оспори пред общото събрание решение на СН, което е взето в противоречие със Закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от  узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
                Чл.27. Съветът на настоятелите избира от състава си и секретар. Секретарят води протоколите от заседанията на Съвета на настоятелите и Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
             Чл.28. Председателят на Съвета на настоятелите се избира от Общото събрание измежду членовете на Съвета на настоятелите за срок от 4 /четири/ години.  
             Чл.29(1).Председателят на Съвета на настоятелите:
           1.Свиква и ръководи заседанията на Съвета на настоятелите.
           2.Представлява Съвета на настоятелите пред държавни и обществени органи, организации и пред други юридически и физически лица.
           3.Участва в работата на Педагогическия съвет и има право да внася за обсъждане материали.
          (2).При отсъствие на Председателя, заседанията на Съвета на настоятелите се ръководят от посочен от Председателя, заместник.
            Чл.30. Правомощията на председателя се прекратяват по решение на Общото събрание
               
VІ.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
            Чл.31. Имуществото на настоятелството се състои от пари, имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и др.
            Чл.32. За постигане на своите цели настоятелството набира средства от:
          а/.доброволни дарения от физически и юридически лица и обществени организации, спонсорство и други.
          б/.приходи от собствена дейност, свързана с нейните цели.
          в/.Приходи от наеми, недвижими имоти, дялово участие и ценни книжа
          г/ Членски внос и доброволни вноски на членове на настоятелството.
            Чл.33. Средствата на настоятелството се разходват за реализиране на неговите цели и задачи.
            Чл.34. Настоятелството разкрива своя банкова сметка. Всички финанси се управляват и водят на отчет от Съвета на настоятелите.
          За всички неуредени с този устав въпроси следва да се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета и други нормативни актове, уреждащи дейността на настоятелствата.

Настоящия устав е приет на Общо събрание на Настоятелството, проведено на 30.10.2012г. и е подписан от присъствалите на събранието членове.