Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Учителска колегия


Авторите са подредени по азбучен ред на фамилните имена. Публикациите на всеки автор са представени в обратнохронологичен ред.

Публикации на преподаватели от 2011 до 2015 г.


Димитрова, Илка. „Признанието на учителския труд - мит или реалност” на Първи есенен форум – „Учител - призвание, компетентност, признание”, организиран от ДИУУ гр.София.

Трифонова, Живка. Съвременните информационни и комуникационни технологии – необходим фактор за формиране на интерес към историческите знания. Семинар по история с международно участие „Балканските народи: история, контакти, взаимодействия в началото на третото хилядолетие”, Варна, ДИКПО, 26.08 – 31.08.2013 г. [Сб. докл. и съобщ.] Варна, 2013.

Трифонова, Живка. Авторски методически сайт "Трудната" история - http://www.anapest.org/trifonova 2012 г.

Трифонова, Живка. Стратегии за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в средното образование - поглед „отдолу”. В: Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, [Сб. докл. и съобщ.] Варна, 2010, с. 234-240.

Румяна Тодорова и Розалина Димитрова в съавторство: 2013г. – Искусство в обучении русскому языку – практическо пособие за преподаватели по руски език – Издател: Артцентър „Компас“ – Център за култура и изкуство, гр. Бургас, 2013

Автори на статиите в жанр театър:
1. Театральная атмосфера в школе, стр.10-15
2. Нескучная школа, стр. 21-25
3. Раздел III – Сценарни разработки, стр.54-60
4. Раздел IV – Словарь театральных терминов, стр. 74-77. 2013г. – Списание Чуждоезиково обучение, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, книжка 3, 2013г., стр.410-414

Статия: „Театральная атмосфера в классе”
2013г. – Списание Чуждоезиково обучение, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, книжка 5, 2013г., стр.724
2012г. – V Международна научна конференция „ Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек, Сознание, Коммуникация, Интернет“

Статия: „Диалог театра и школы“ (обучение живой русской речи на уроках РКИ), гр. Варшава, Полша, 9 – 13 май 2012 г.
2012г. - Списание Чуждоезиково обучение, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, книжка 4, 2012г., стр.327-328.Публикации на училищни преподаватели : 1999 - 2010 г.

Библиографска справка: Живка Трифонова

1.Атанасова, Татяна Милкова. Ценностното формиране на личността – резултат от въздействието на училищната институция. В: Възпитание и институции. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2004 г. Варна, Славена, 2004, с. 197-201.

2.Атанасова, Татяна. Диалогът с учителя – път към активизиране на познавателната дейност на учениците. В: Образованието и различията. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2003 г. Варна, Славена, 2003, с. 142-145.

3.Атанасова, Татяна. Пътеписния жанр в контекста на Възраждането. В: Българската литература: история и съвременност. Шумен, Унив. изд. “Епископ К. Преславски”, 2003, с. 41-50.

4.Атанасова, Татяна. Личността на учителя – основен фактор за формиране на научен светоглед и утвърждаване на нравствени добродетели. В: Образованието – състояние и перспективи в съответствие с българските и европейските ценности. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 28-29 октомври 2002 г. Варна, Славена, 2002, с. 39-44.

5.Атанасова, Татяна. Жената в Богоровия пътепис. В: Studia Slavica. Сборник, посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Симеон Русакиев. Шумен, Аксиос, 2000, с. 81-86.

6.Бочева, Валентина. Училището и превенцията на асоциалните прояви. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с.40-42.

7.Бочева, Валентина. Училището и превенцията на асоциалните прояви. В: Образованието – състояние и перспективи в съответствие с българските и европейските ценности. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 28-29 октомври 2002 г. Варна, Славена, 2002, с.55-57.

8.Георгиева, Л. Влиянието на паневритмията върху здравето и интелектуалното развитие на личността. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с.51-54.

9.Димитрова, Илка. Опит за анлиз на Йовковия разказ "Албена". В: Международна научно-практическа конференция "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век", гр. Варна, 2009 г.

10.Димитрова, Илка. Вълкът и вълчите хипостази в Йовковите разкази. Образование и квалификация, 2005, № 3-4, с. 128-136.

11.Димитрова, Илка. Работа над енигматичните стойности на имената в Йовковите разкази. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с.65-68.

12.Димитрова, Илка. Активизиране на учениците чрез работа над името-енигма в йовковия разказ и обвързаността му с пространството. В: Възпитание и институции. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2004 г. Варна, Славена, 2004, с.135-140.

13.Димитрова, Илка. Писателят хвърля ръкавицата с роман. Рец. 24 часа, 23.01.2003.

14.Димитрова, Илка. Предговор. В: Станчо Сираков. Жрецът на Тао. Роман. Варна, Славена, 2002.

15.Дойчева, Димитрина. Диагностика на някои комуникативни умения на учениците от ІІ клас. В: Стратегии за осигуряване и оценяване на средното образование. Сборник доклади. Национална научна конференция “Стратегии за осигуряване и оценяване качеството на средното образование”, гр. Варна, 17-18 май 2001 г. Варна, ДПКУ “Д-р П. Берон”, 2002.

16. Калдерон, Розалина. Использование проектных заданий на уроках русского языка в средней школе. В: X Международeн симпозиум на МАПРЯЛ „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике”, [Сб. докл. и съобщ.] Велико Търново, 2010.

17.Калдеронова, Розалина И. Нетрадиционный урок или еще раз о свободе и ответствености учителя и учащихся при работе в небольших группах. В: Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ ,06, В. Тырнова, 5-8 апреля 2006 г. Доклади и съобщения. В. Търново, 2006, с.602-603.

18.Ненкова, Татяна и Розалина Калдеронова. Радуга. Книга за учителя за 5 клас. С., Велес, 2006. /Учебният комплект съдържа учебник, тетрадка и книга за учителя по руски език за 5 клас, CD, 5 постера/

19.Калдеронова, Розалина. Свобода и отговорност на учителя и учениците при работа в малки групи. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с.32-34.

20.Калдеронова, Розалина. Свобода и ответственость учащихся и учителя при работе в небольших группах. В: Международна научна конференция “Преподавание русского языка и литературы в новых европейскихусловиях ХХІ века”, гр. Верона-Италия, 22-24.09.2005 г.

21.Калдеронова, Розалина. Използване на нетрадиционни форми на работа за създаване на речеви навици и умения в часовете по руски език. В: Овладяване на чуждия език в ранна училищна възраст. Предизвикателства, аспекти, проблеми и перспективи на ранното чуждоезиково обучение за създаването на многокултурно общество. Сборник доклади. Национална конференция, Варна, 14-15 май 2001. Шумен, Унив. изд. “Епископ К. Преславски”, 2003, с.45-49.

22.Кирчев, Иван. Методика за организация и реда при създаване и развитие на автоматизирани системи за управление на информация (АСУИ). Публикация на CD. Национална конференция “Информационните технологии в образованието”, Варна, 2003 г.
23.Мазнева, Славейка. Отношението на българина към смъртта, отразено в българската художествена литература между двете световни войни. Психология, 2008, № 47, 24-27.

24.Мазнева, Славейка. Отношението на българина към смъртта, отразено в българската художествена литература между двете световни войни/на база на учебно съдържание по литература за ХІІ клас/. В: Сборник от доклади от Първа научна конференция „Българският дух – мит или реалност”, 1 декември 2007 г., СОУ „Неофит Бозвели”. Варна. Варна, 2008.

25.Мазнева, Славейка. Образът на смъртта в художествената литература като ретроспективен поглед към ценностите на живота. В: Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2007 г. Сборник с доклади и съобщения. София, Булвест-2000, 2007, с.238- .

26.Мазнева, Славейка. Общуването с театъра – един от пътищата за формиране на хуманитарна ценностна система у учениците. В: Възпитание и институции. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2004 г. Варна, Славена, 2004, с.246-251.

27.Мазнева, Славейка. Формиране на способността за самостоятелно общуване с драматическо произведение у учениците. В: Образованието и различията. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2003 г. Варна, Славена, 2003, с.151-155.
28.Тенчева, Гичка, Маргарита Маринова и Снежанка Пометкова. Матура за отличен. Биология и здравно образование. София, Просвета, 2008.

29.Пометкова, Снежанка. Ние живеем заедно в Европа. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с.13-14.

30.Пометкова, Снежанка. Сексуално здравно образование в часовете по СИП – Х клас. В: Биологичното образование и предизвикателствата на ХХІ век. Сборник от доклади от Втора национална научно-практическа конференция по биология “Биологичното образование и предизвикателствата на ХХІ век”, 19-21 май 2005 г. София, Инвестпрес, с.128-133.

31.Пометкова, Снежанка. Сексуално и репродуктивно здраве. Презентация на здравнообразователна програма – мултимедиен продукт. Общинска конференция по биология, гр. Варна, януари 2005 г.

32.Пометкова, Снежана Тодорова. Сексуалното възпитание в извънкласната дейност по биология и здравно образование в девети и десети клас. В: Възпитание и институции. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2004 г. Варна, Славена, 2004, с.122-129.

33.Пометкова, Снежанка. Методът на моделирането в обучението по биология - ІХ клас. В: Нетрадиционното в обучението по биология. Сборник. София, Педагог, 2001, с.123-138.

34.Пометкова, Снежанка. Използване на игри за сексуално възпитание в извънкласната дейност по биология - ІХ клас. В:. Играта – забравеният образ на детството. Сборник доклади. Национална конференция “Играта – забравеният образ на детството”, гр. Варна, 11-12 октомври 2001 г. Варна, ДПКУ “Д-р П. Берон”, 2001.

35.Пометкова, Снежанка. Сексуално възпитание в извънкласната дейност по биология в ІХ клас. В: Антропология – Педагогика – Ергономия. Сборник доклади. Национално-научна практическа конференция с международно участие “Антропология – Педагогика – Ергономия”, гр. Варна, 07-08 юни 2001 г. Варна, ДПКУ “Д-р П. Берон”, 2001.

36.Пометкова, Снежанка. Диагностика на резултатите от използване на модели за клетка в обучението по биология - ІХ клас. В: Стратегии за осигуряване и оценяване на средното образование. Сборник доклади. Национална научна конференция “Стратегии за осигуряване и оценяване качеството на средното образование”, гр. Варна, 17-18 май 2001 г. Варна, ДПКУ “Д-р П. Берон”, 2002, с. 67-73.

37.Пометкова, Снежанка. Екологично и здравно образование и възпитание на учениците. В: Възможности за превенции при СПИН чрез обучението по биология. Сборник доклади. Втора регионална конференция на учителите по биология “Екологично и здравно образование”, гр. Силистра, 27 април 2001 г. Силистра, МОН, 2001, с. 48-60.

38.Славова, Стоянка. Диалогът – алтернатива в обучението. В: Образованието и различията. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2003 г. Варна, Славена, 2003, с. 137-141.

39.Славова, Стоянка. Лингвистичният анализ на текста – средство за обогатяване полиезиковото пространство на обучаваните. В: Образованието – състояние и перспективи в съответствие с българските и европейските ценности. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 28-29 октомври 2002 г. Варна, Славена, 2002, с. 103-106.

40.Стоянова, Дарина. Ролята на въображението за пробуждане на творческото мислене у учениците. В: Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2007 г. Сборник с доклади и съобщения. София, Булвест 2000, с.243-246.

41.Стоянова, Дарина. Урокът по фантазия – едно вълнуващо пътешествие с книгата на Джани Родари. В: Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2007 г. Сборник с доклади и съобщения. София, Булвест 2000, с.247-250.

42. Тодорова, Румяна и Калдеронова, Розалина. Театр на русском языке в школе. В: Международен форум „Обучението по руски език през целия живот. Непрекъснато единство между всички етапи на обучение” [Доклади]. Русе, 2009, 233-235.

43 .Тодорова, Р. В. Использование методов театральной педагогики на уроках русского языка. В: Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ , 06, В. Тырнова, 5-8 апреля 2006 г. Доклади и съобщения. В. Търново, 2006, с. 503-505.

44.Тодорова, Румяна. Използване на нестандартни форми в обучението по чужде езици. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с. 23-27.

45.Тодорова, Румяна. Използване на нестандартни форми в обучението по чужди езици. В: Овладяване на чуждия език в ранна училищна възраст. Предизвикателства, аспекти, проблеми и перспективи на ранното чуждоезиково обучение за създаването на многокултурно общество. Сборник доклади. Национална конференция, Варна, 14-15 май 2001. Шумен, Унив. изд. “Епископ К. Преславски”, 2003, с. 59-64.

46.Тодорова, Румяна. Изпользование загадок при эмоциональной усвоения русского языка в младших классах.. В: Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному. Доклады и сообщения. Седмой международный симпозиум МАПРЯЛ - 98, В. Тырново, 9-12 апреля 1998 года. В. Търново, 1999, с.401-404.

47.Тодорова, Румяна. Игра и игровые ситуации на уроках русского языка. В: Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному. Доклады и сообщения. Седмой международный симпозиум МАПРЯЛ - 98, В. Тырново, 9-12 апреля 1998 года. В. Търново, 1999, с. 389-392.

48.Трифонова, Живка. Стратегии за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в средното образование - поглед „отдолу”. В: Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, [Сб. докл. и съобщ.] Варна, 2010.

49.Трифонова, Живка. Диагностика на ефективността от приложение на уменията за работа с информационни и комуникационни технологии върху формиране на познавателен интерес към историческите знания. [Резюме]. Семинар по история с международно участие “Понятия, времена, ценности в историческото познание”, Варна, 2009.

50.Трифонова, Живка. Духът на отрицанието – брачните канони и политиката на средновековните български владетели. В: Сборник от доклади от Първа научна конференция „Българският дух – мит или реалност”, 1 декември 2007 г., СОУ „Неофит Бозвели”, Варна. Варна, 2008.

51.Трифонова, Живка. Информационните технологии в урока по история – проблеми, източници, варианти. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Сборник с доклади от Семинар по история с международно участие “Понятия, времена, ценности в историческото познание”, 2 - 7 юли 2007, ДИПКУ-Варна. Варна, 2007, с. 208-213.

52.Вълканов, Вълкан и Живка Трифонова. Учебно помагало по “История на българската държава и право” – 601 въпроса за самостоятелна подготовка и подбрана историко-правна библиография. Варна, Варненски свободен университет, 2007.

53.Вълканов, Вълкан и Живка Трифонова. Библиографски и историографски аспекти на правно-историческите проучвания у нас. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Сборник с доклади от Семинар по история с международно участие “Понятия, времена, ценности в историческото познание”, 3 - 8 юли 2006, ДИПКУ-Варна. Варна, 2006, с. 104-110.

54.Вълканов, Вълкан и Живка Трифонова. Подбрани извори по “История на българската държава и право”. Учебно помагало за студенти. Варна, Варненски свободен университет, 2006.

55.Трифонова, Живка. Образователните ценности в политиката на Европейския съюз – мерило за ефективност на училището. Пленарен докл. В: Научно-практическа конференция “Европейски образователни ценности”, посветена на 25 години от основаването на училище “Гео Милев”, гр. Варна, 27 окт. 2005 г. София, Велес, 2005, с. 5-12.

56.Трифонова, Живка. Някои констатации по въпроса за приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението по история. В: Образованието и различията. Сборник с доклади и съобщения. Международна научно-практическа конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, гр. Варна, 2003 г. Варна, Славена, 2003, с. 160-167.

57.Янкова, Димитрина. Социален профил на детето ученик от начална училищна възраст. В: Антропология – Педагогика – Ергономия. Сборник доклади. Национално-научна практическа конференция с международно участие “Антропология – Педагогика – Ергономия”, гр. Варна, 07-08 юни 2001 г. Варна, ДПКУ “Д-р П. Берон”, 2001.