Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Училищно настоятелство /история/

Училищните настоятелства са първата обществена институция създадена от българите за организиране, ръководство и управление на новата българска просвета през епохата на Възраждането. Те са израз на обществената грижа за светско образование, което да замени църковно-религиозното и са резултат от развитието на българското възрожденско общество. Училищните настоятелства отразяват непосредствено промените в социално-икономическия, политическия и идейния живот на обществото.Техният състав и дейност са изцяло интегрирани в социалната структура на българското възрожденско общество. В своето развитие училищните настоятелства преминават през няколко етапа:
І – Ръководство на училището от общинското ръководство
ІІ – Излъчване на пълномощници на общината, които да се грижат за училището
ІІІ– Създаване на училищно и църковно настоятелство като самостоятелни институции, отделно от общинското ръководство, които да се грижат за църквата и училището
ІV – Училищно настоателство, което се грижи за едно училище
V – Създаване на градски училищни настоятелства, които първо се грижат за училищата в целия град, а после и за училищата в околните села.
VІ – Обединяване на всички училищни настоятелства под ръководството на екзархията.

Училищното настоятелство се състои от различен брой членове – от 3 до 15, 17 души. Членовете на училищното настоятелство носят най-различни наименования -  епитропи,надзиратели, попечители и др.Това са най-образованите, дейните и почтени граждани, които се ползват с обществено доворие, не получават възнаграждение, а работата е почетна. Училищното настоятелство избира от членовете си председател, касиер и писар, който води книга на училищното настоятелство.В състава на училищното настоятелство не се включват представители на църквата и учители. Учителите могат да бъдат канени на събрания на настоятелството като специалисти, които да отговарят на възникнали въпроси. Училищното настоятелство се избира за една година и това става на общо събрание на общината. Училищното настоятелство има свои организационен живот и документация. Има определен ден за заседания, а дейността се документира в т.нар. школска книга или училищен тефтер.