Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стратегия

АУ Стратегия 2014 – 2015

Глобалната училищна мрежа обърната към Глобалните предизвикателства:

Изграждане на Глобално гражданство и подпомагане за устойчиво развитие

 

Увод

2013 отбеляза 60  години успешна ангажираност на АУ към ЮНЕСКО в проекта в мрежата (ASPnet) подобрявайки качеството на образование за всички преследвайки „изграждането на мира в съзнанията и сърцата на децата и младежите”. Започвайки  с 33 училища в 15 страни през 1953 г. мрежата на АУ към ЮНЕСКО днес представлява най-обширната глобална училищна мрежа по целия свят включваща 9 900 институции в 181 страни, от предучилищна възраст до институтите обучаващи учители. ASPnet -често се говори за нея като за „уред  измерващ пулса”, чувствителен към всичко, което става в света и като за „уред измерващ ритъма”, стремящ се да въведе нови въпроси и грижи в класната стая, така че учениците да са по-добре подготвени да се занимават с настоящите и бъдещите предизвикателства. ASPnet се е издигнала до предизвикателството да предаде идеалите и приоритетите на ООН и на ЮНЕСКО в по-съвършено обучение чрез ръководенето на ефективни пилотни и водещи проекти и чрез изработването на иновативни ресурсни учебни материали.

За образованието е нужно да се осигури силен отговор на предизвикателствата днес и в бъдеще, фокусиран върху качеството, за което е нужно съответното образование. Познанията, уменията и компетенциите трябва да бъдат уместни за 21 век и да допринесат за оформянето на отношения и поведения спомагащи за мира, устойчивото развитие и за изграждането на отговорни граждани.  Тези умения и компетенции обхващащи креативно решаване на проблемите, критично мислене и подготовка как да живеят заедно в разрастващия се мулти-културен свят. Накратко, не-когнитивните елементи и смисълът на образованието са се превърнали във все по-важно явление. Както Генералният секретар на ООН Бан Ки-муун отбеляза, когато лансира първата инициатива на Глобалното образование през 2012.   

Образованието трябва напълно да поеме централната роля и да помага за изграждането на справедливи, мирни, толерантни и включващи се в тази дейност общества. То трябва да даде на хората разбирането, уменията и ценностите, от които те се нуждаят за да сътрудничат в решаването на свързаните с това предизвикателства на 21 век.

GEFI е основана с цел да се създаде нов тласък за постигане на международно приети цели в образованието за 2015. Инициативата се фокусира върху пращането на всяко дете в училище, подобряването на качеството на обучение и поощряването на глобалното гражданство.

Докато достигането на MDG  бъде приоритет до 2015, контурите за развитие след 2015 на дневния ред постоянно се оформят. След 2015 дневният ред за Глобално образование ще включи образование отвъд първото ниво, сменящо се от фокусирането за достъп към фокусирането върху качеството, справедливостта и уменията. Глобалното гражданско образование(GCE) и образованието за устойчиво развитие (ESD) са добре поставени за да подпомагат тази смяна.

През следващите 8 години, ASPnet се нуждае да отговори на нуждите от образование в бързо променящия се и разрастващ се сложен свят. Следната стратегия, следователно, трябва да остане гъвкава и изисква редовно преоценяване в светлината на променящата се среда. Глобализацията и международните връзки изискват разрастваща се мрежа и сътрудничество. ASPnet е доказала, че има голям потенциал за глобалната училищна мрежа и образователни иновации.

ЮНЕСКО може да направи много по-пълна употребата на ASPnet в неговото искане и прилагане за успешен след 2015 дневен ред за глобално образование.

В съгласие със средно-срочната стратегия на ЮНЕСКО (2014 - 2021) и програмата и бюджета (2014 - 2017). ASPnet главно ще допринася за стратегическата цел 2 давайки възможност на обучаемите да бъдат съзидателни и отговорни глобални граждани чрез развитието на знанията, ценностите и уменията в областта на мира, човешките права и устойчивото развитие както и други ключови приоритети на  ЮНЕСКО и ООН. Мрежата също ще спомогне да се улесни прилагането на глобалната програма за действие на ESD. Отговорите на ценностните въпросници изпратени до всички ASPnet национални координатори и избраните асоциирани училища 2012/2013 показаха ясно, че основното предимство на мрежата са нейните добре установени структури, което осигуряват пряк обмен на информация и знания. Връзката между Националните комисии за ЮНЕСКО и ASPnet осигуряват безпрецедентна глобална защита, която може да разпространява информация и добри практики на много общности в рамките на относително кратко време.

Следната стратегия ще изгради върху тази отличителна сила на ASPnet както и върху резултатите на Международния форум, организиран от Република Корея в партнъорство с ЮНЕСКО в Суон, Република Корея

(7-9 септември 2013) под темата „ ЮНЕСКО ASPnet за глобалното гражданство: Мирно образование и образование за устойчиво развитие”,

„ глобалното гражданство” като основна тема за ASPnet за периода 2014 – 2021. Той също очерта резултатите от Техническата Консултация по Глобалното Гражданско образование, организирана от ЮНЕСКО и Република Корея в Сеул (9-10 септември 2013) предстоящите консултации след 2015 и Програмата за глобално действие върху ESD. Глобалното гражданско образование цели да упълномощи обучаемите да се ангажират и играят активна роля локално и глобално за да посрещнат и решат глобалните предизвикателства и да станат активни приносители на по-справедлив, мирен, толерантен, сигурен и устойчив свят. Глобалното гражданско образование е трансформиращо, даващо на обучаемите възможност и компетенции да реализират правата и задълженията и спомогнат за изграждането на по-добър свят и бъдеще. То очертава обучението от други образователни трансформационни процеси включително образование за човешки права, за устойчиво развитие, образование за международно/междукултурно разбиране и образование за мир.

Устойчивото развитие не може да бъде постигнато само чрез технологични решения, политически правила или фискални подбуди, то изисква фундаментална промяна в начина по който хората мислят и действат, а следователно преход към устойчив поминък. Само образованието и обучението на всички нива и във всички социални контексти може да изразява тази критична промяна. Образованието за устойчиво развитие цели преориентация на образованието по света, така че това да осигури на всеки възможността да се постигнат ценностите, поведенията, уменията и знанията, които са нужни за допринасяне за устойчивото развитие.

 

I.                   Цел на ASPnet

„ ASPnet цели да спомогне за качествено образование в търсене на мира и устойчивото развитие.”

. Да интегрира GCE   и   ESD в процесите на преподаване и учене в ASPnet  училищата.

2. Да експериментират иновативни методи върху GCE и  ESD чрез ASPnet  училищата.

3. Да се засили обменът на информация, опит и добри практики сред ASPnet  училищата.

II.                Начини на действие:

 

1.1. Организиране на тренинги и форуми за ASPnet  училищни

       директори, учители и ученици.

1.2.Снабдяване на ASPnet училищата с ресурсни материали за

       GCE и ESD.

2.1. Иницииране на нови водещи проекти в избраните ASPnet

      училища за иновативни методи в GCE и ESD.

2.2. Иновиране на съществуващите водещи проекти.

3.1. Установяване на онлайн платформи за сътрудничество за

      обучение и обмен в GCE и ESD.

3.2. Усъвършенстване на мрежата, управлението и комуникацията

       чрез ICT персонална обмяна.

III.             План за дейностите за 2014 – 2017 (примери)

Организиране на Международен ASPnet ученически форум

6 – 7 ноември 2014 и Международен ASPnet учителски форум

           на 7 ноември 2014 (Окаяма, Япония) в мрежата на  

          Световната конференция на ЮНЕСКО в ESD.

1.2.1. Осигуряване на отворен за достъп образователен ресурсен 

          материал (OER) за GCE и ESD и съответен образователен

          ресурсен материал изработен от образователния сектор,

          други сектори и FO за експериментиране.

2.1.1. Лансиране на нови водещи проекти за GCE и ESD

         (включващи биоразнообразието, промяната в климата и   

         намаляване на риска от бедствия).

2.1.2. Засилване и иновация на съществуващите водещи проекти и

         кампании (пр. Балтийско море, река Синият Дунав, Карибско

         море, обучение за бъдещето, проекти за Световното

         наследство)

3.1.1. Развитие на ученически справочник чрез международен  

         Workshop и модул за учителски тренинг за глобалното   

         гражданство за мирно устойчиво развитие (ASPnet във фаза

         на действие).

3.2.1. Основаване на под-регионална онлайн мрежа за

         сътрудничество по регионални фокусирани точки.

IV.            Стратегия:

С цел да се гарантира ефективна ASPnet, следните мерки са нужни да бъдат взети:

- Осигуряване на достатъчни човешки, финансови и материални ресурси за ефективно сътрудничество на всички нива;

- Засилване на регионалното/подрегионалното сътруднечество чрез идентифициране на регионалните/подрегионалните фокусиращи точки.

- Използване на ICT за улесняване на обмена на информация и споделен опит;

- Подпомагане на цялостния училищен подход за стимулиране и на двете - учението и практиката.

- Засилване на мрежата чрез разширяване на партнъорството (пр. ЮНЕСКО катедрите, Категория II центрове, медийния и частния сектор).

Ефективната ASPnet международна координация е ключ към улесняване на обмена на информация и знания за ASPnet  на всечки нива (международно регионално, национално и училищно ниво): ръководенето на международните проекти, специални събития, кампании, международни години на ООН и световни състезания; окуражителни контакти и връзки на солидарност между участващите институции; и събиране, анализиране и подпомагане на добрите практики от ASPnet училища по целия свят. ASPnet  е първото средство за предаване на ценностите на ООН и за обяснение на ролята на ООН и обръщане към глобалните предизвикателства.

ASPnet национални координатори, директори, учители и ученици се очаква да играят активни роли в рамките на техните училища, общности, общества, нации и в международната общност в търсене за постигане на идеалите и ценностите на ООН и ЮНЕСКО. Затова се изисква признаване, ресурсите и помощта от техните местни и национални образователни органи както и признаването и помощта от  ASPnet  международна координация. На национално ниво при оптимален брой участващи училища в ASPnet се нуждае от решение от пред-училищни до ниво на тренинги на учители, и в двете - градски и селски области, давайки приоритет на обществените училища и на основата на националната способност да осигури ефективна национална координация на мрежата.

Уточняването на регионалните/подрегионалните фокусиращи точки ще засили регионалното и/подрегионалното сътрудничество на предстоящите ASPnet  регионални водещи проекти и лансирането на иновативни регионални образователни инициативи.

Оптимизирайки ICT, като се установява онлайн платформа на GCE и ESD, както и регионалните онлайн платформи, ще се улесни обмена на информация, добри практики и ефективни управленски дейности.

Цялостният училищен подход е изключително обещаващ начин за осигуряване на всеки обучаем възможност да придобие ценности, умения и знания необходими за активен принос за устойчив мир и развитие и по този начин служи за активно насочване към предизвикателствата на 21 век в ASPnet училищата. Ориентирането на училищата към мира и устойчивото развитие означава: интегриране на ключови местни и глобални въпроси в учебния план; изработването на методи за преподаване и учене по интерактивен начин за участие така че критичното мислене, промените в поведенията и глобалното гражданство са подпомогнати, създавайки цялостен кампус като среда за обучение чрез „зелени” училищни действия: свързвайки училищните усилия със зачитане на човешките права и дейностите за устойчиво развитие в местната общност. ASPnet училища ще служат като пионери в този нов цялостно училищен подход. Изграждайки такова обширно партнъорство, включително местната общност, местните и националните образователни органи, институции за тренинг на учители, частният сектор, медиите, NGO, ЮНЕСКО управлението (секторът за образование и всички програмни сектори), катедрите на ЮНЕСКО и Центровете на категория II, националните комисии за ЮНЕСКО и други ООН сдрежения, ще бъде инструмент за осигуряване на адекватни ресурси и явно присъствие  на ASPnet.