Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

План

На СОУ „ГЕО МИЛЕВ” - Варна

асоциирано към ASPnet на ЮНЕСКО

70 години ЮНЕСКО

60 години БЪЛГАРИЯ В ЮНЕСКО
 
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на личната квалификация и провеждане на квалификационна дейност за усъвършенстване на педагогическите компетенции на учителите, ориентирани в посока постигане Целите на Хилядолетието за развитие.

2. Популяризиране идеите, дейностите и 70 – годишнина на ЮНЕСКО сред ученическата и местната общност

3. Развитие на сътрудничеството с европейската училищна мрежа на ЮНЕСКО чрез разработване и участие в международни проекти, третиращи наследството, устойчивото развитие и правата на човека.
 

II.ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ

1.Общоучилищни дейности

1.1. Дейности свързани с важни годишнини и събития

Ø Отбелязване на важни годишнини от календара на ЮНЕСКО

Ø Организиране и провеждане на патронен празник,посветен на 35 годишнината от основаването на училището и 120 години от рождението на патрона Гео Милев.

Ø Подготовка и издаване на сборник с произведения на наши талантливи ученици.

Ø Изработване на комлект от рекламни материали за популяризиране на училището.

Ø Актуализиране сайта на училището с представяне постиженията на учениците и колектива.

Ø Изработване на презентация,посветена на ЮНЕСКО, с цел популяризиране на 70-годишният юбилей на организацията

Ø Включване на ученици от училището в градски инициативи, посветени на годината на светлината и светлинните технологии.

 

1.2. Работа по проекти

Ø     Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ - Образователна мобилност за граждани (КД 1) „Мостове към бъдещето – мотивиране на учениците за изучаване на езици чрез иновационни методи в обучението”.

Ø    eTwinning проект - Традициите са живи ”,България, Италия и Словакия.- проучване, представяне и разучаване на традициите на трите държави.

Ø    Майсторски класове и обучения по руски език във Варна и Полша на тема: Театралният урок – диалог между театър и училище в съвременното образование:„Театралната атмосфера в пространството на съвременното образование“
 

2. Дейности по класове и направления

 
Първи клас

1. Запознаване на учениците в часа на класа с организацията – нейната цел,  мото и приоритети.Представяне на деветте културни и природни паметници от България в списъка на световното наследство.

2. Посещение на Тракийската гробница край с. Свещари на 16.05.2015г.    
 

Втори клас

1. Презентация: „Традицията в изработването на чипровски килими“

2. Изложба в седмицата преди Цветница с рисунки на лазарки с носии, които съдържат елементи от чипровските килими.

3. Рисуване на чипровски килими, снимки и изложба .

 

Трети клас

1. Запознаване с биосферния  резерват „Сребърна“ – история, флора и фауна, статут.

2. Запознаване със средновековния скален релеф Мадарски конник – история,значение и международно признание.

За осъществяване на поставената цел ще се проведат:

1. Учебни екскурзии с цел наблюдение и  събиране на материали.

2. Представителна изява чрез изложба от постери с резултатите от изследователската дейност, рисунки, апликации и др.

3. Презентация представяща последователно нашата работа.

 

Четвърти клас

1. Презентации и викторинасвързани със следните културни обекти и нематериално наследство:

ІV а клас – Казанлъшка гробница

ІV б клас – Рилски манастир

ІV в клас – Мадарски конник

ІV г клас – Стар град на Несебър

ІV д клас – Нестинарство

ІV е клас – Свещарска гробница.

2. Представителна изява чрез изложба от постери включващи рисунки, апликации, лично творчество на учениците свързани с презентираните обекти.

3. Учебни екскурзии с цел наблюдение.

 

Пети клас

Проучване и посещение на обекти защитени от ЮНЕСКО:

1.Природен резерват „Сребърна” край Силистра

2.Историко-архитектурен комплекс „Сборяново” с тракийската гробница

 

Шести клас извършват изследователска дейност по направление Образование за опазване и съхраняване на нематериалното културно наследство.

1.Изследване, същност и характеристика на празника Еньовден.

2.Събиране на митове,легенди и поверия,свързани с този празник.

3.Изработване на презентации върху обредите и ритуалите, свързани с Еньовден.

4.Създаване на кът „Баба и дядо разказват” от събраните материали.

 

Седми клас

1.Изработване на презентации за български обекти,защитени от Юнеско и представянето им пред класовете

2.Подготовка на театрална постановка,посветена на международния ден на младежта

 

Гимназиален етап

1.Младежки театрален дискусионен клуб „Граждани на Европа” с ученици от VIII б и IX бкласове

2.Организирани срещи с представители на Районен съд –Варна,посветени на правата на гражданите и техните задължения.

3.Изпълнение на Праграма „Аз уча в училище „Гео Милев” – град Варна,България,Европа”

 

III.Организационно осигуряване 

Работни групи

Начален етап

I клас – Анета Костова

II клас – Миглена Николова

III клас – Анета Иванова

IV клас – Иванка Иванова

Прогимназиален етап

V клас – Ирена Христова,Милена Петрова

VI клас – Илка Димитрова,Емилия Кателиева

VII клас – Таня Стефанова,Бистра Николова

Гимназиален етап

VIII – XII клас – Снежана Пометкова,Олга Миткова

 
Забележка:Програмата е отворена система и подлежи на непрекъснато обновяване и допълване.


Февруари 2015 г.

Варна