Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Тема „Меките умения - умения на 21 век"

16.03.2022  |   Новини
        Темата „Меките умения - умения на 21 век“ обсъждаха учителите от клуб Активно учителство на своята работна среща, проведена на 24.02.2022 г. Тя бе избрана, защото тези умения са най-ценени и считани за най-необходими за оптималното развитие на личността в настоящата социална среда. След представената презентация от колега за всички стана ясно, че тези умения се определят като комбинация от социални, комуникативни, черти на характера, нагласа, емоционална интелигентност, креативност. Те помагат на човек да се адаптира в различните ситуации, да работи добре с другите, да постига целите си и да бъде удовлетворен. Преподавателите добре разбират, че света в който живеем преминава през динамични промени, предлага много възможности, но и в който за да намерим точното си място са ни необходими гъвкавост, мотивация, умения за комуникация и организация, справяне с проблемите от различно естество. Най-същественото, с което образованието може да допринесе за развитието на детето е да му помогне да развие тези умения и компетенции, и да успее да разгърне потенциала си, за да се чувства все по-уверено в живота. И въпреки, че всеки ученик е уникален със собствени качества, които трябва да развива, меките умения са универсални и ключови за всяка сфера, в която биха искали подрастващите да се развиват занапред.
         В хода на срещата се изясниха и основните групи меки умения – лични качества, комуникационни умения, професионални умения. Обърна се внимание на различни учебни дейности, които подобряват обучението на ценности и умения. Посочиха се игри, адаптирани за трите образователни нива, прилагани в хода на естествения процес на обучение. Акцентира  се и на различните извънкласни форми, състезания, конкурси, проекти, които също са възможност за формиране на меки умения. Стигна се до извода, че обучението трябва да се извършва според вътрешната мотивация на ученика, при зачитане на ритмите и личните нужди на всеки.
         Учителите обсъдиха възможността за разработване на стратегия за развитие на меките умения в училището, установяването на необходимата технологична политика и учебните дейности, които да подобрят обучението и формирането им. Така с развитието на различни умения обучаемите ще се чувстват ангажирани  към обществото, ще се насърчава тяхното самочувствие, гъвкавост и адаптивност.
         Във втората част учителите споделиха своя опит по въпроси като „Развитие на креативност в различните учебни часове“, „Как да помогнем на детето да носи отговорност“, „ Подобряване на концентрацията на ученика в часовете“.
        Особено емоционално протече финала на работната среща. Колегите Стефка Генчева и Олга Миткова подготвиха игри във връзка с Модел Партньорство  - комуникация родител – учител, учител - ученик, родител – родител ученик. Те ни накараха да се замислим над това, че за подрастващите все по-вече е важно сътрудничеството между родителите и училищната институция. Всички ние, учители и родители, трябва да помогнем на ученика да разбере, че уменията, които днес е успял да формира, няма да бъдат достатъчни след няколко години. Всеки един трябва да не спира да учи и да натрупва опит. Само с постоянното развитие на умения ще стане по-отворен, по-добър и конкурентен професионалист в живота.

Подготвил:
Снежанка Пометкова
Координатор на клуб "Активно учителство"