Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ – ЕФЕКТИВЕН ПАРТНЬОРСКИ МОДЕЛ

19.12.2018  |   Проекти
ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ – ЕФЕКТИВЕН ПАРТНЬОРСКИ МОДЕЛ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ – 2018
 

МОДУЛ „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”

 
Цели на проекта:

 1.      Утвърждаване на „Училище за родители” като съвременен модел за подобряване   на партньорството между училището и семейството.
 2.      Приобщаване  на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.
 3.      Създаване на Наръчник „Учители и родители заедно за децата”  - споделени добри практики за партниране с родителите.

Продължителност на проекта:  2018 – 2019 г.

Участници:
1.        20 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап
2.       30 родители
3.       2 родители, членове на Училищното настоятелство
4.       Училищен психолог
5.       Външен психолог – г-жа Марияна Георгиева от фирма Consult development

Обосновка на проекта:

      За никого не е тайна, че през последните години общуването между учители и родители е затруднено. Всеки родител е индивидуална личност, затова не е чудно, че мненията на родители и учители често се разминават, особено що се отнася до образованието и поведението на детето. За родителите е по-свойствено да проявяват любов и състрадание и да защитят собственото си дете, докато за учителите е присъщо действено поведение и участие в развитието на детето, както и стремеж за запазване интереса на класа.
     В този контекст екипът на СУ „Гео Милев” иска да докаже, че макар и трудно, но не и невъзможно утвърждаването на Училище за родители като ефективен модел за партньорство, както и да представи своя опит в Наръчник от реализираните добри практики. Привличането на родителите в помощ на учителите е и един от приоритетите, залегнали в Стратегията на училището. Желанието на педагозите  е заедно с училищното настоятелство и методическата подкрепа на психолог да подобри дейността на този модел на партниране.
      В нашата работа се ръководим от убеждението, че съвременното училище трябва да бъде активно в намиране на алтернативни форми за работа с родителите, които да позволят всеки да открие себе си и да се включи в учебно-възпитателната работа според възможностите си. Когато учителят признае компетентността на родителя по отношение на неговото дете, това ще е основа за изграждане на доверие, което е изключително необходимо за партньорството в училище.

Очаквани резултати:

1.      Осъществяването на дейностите по проекта ще утвърди разработеният Модел на „Училище за родители” като  съвременна форма на общуване между заинтересованите страни, които носят своята отговорност за формиране на личността на младите хора в нашето общество.
2.       Изградената в хода на дейностите позитивна комуникация между родители и учители ще помогне на учениците да се чувстват добре в училище и да постигнат по-високи резултати. Тази положителна връзка ще покаже на младите хора, че могат да се доверят на учителите си, защото и родителите им вярват, че две важни личности в техния живот работят заедно.
3.       В ежемесечните работни срещи, чрез използване на интерактивни методи, всички участници ще са поставени в ситуации на постоянно обсъждане чрез изразяване на собствено мнение и разкриване на чувства. Спазването на принципи като уважение и доброжалателност, лична значимост и индивидуално отношение, ненатрапчивост и дипломатичност ще утвърди партньорските взаимоотношения с родителите. Те ще излязат от зоната на  епизодични акции по търсене на съдействие в критични или спешнии случаи и ще се превърнат в постоянен процес.
4.      Активната двупосочна комуникация, основана на постигнато асертивно поведение от двете страни ще доведе до промяна в нагласите както към родителите, така и към учителите. Това ще позволи да се постигне по-голяма ефективност и резултатност по посока подкрепа на личностното развитие на учениците и постигане целите на обучение и възпитание в училище.
5.      Моделът „Училище за родители” ще  допринесе и за развитие на много социални умения като: работа в екип, общуване, справяне с конфликти, управление на времето, управление на стреса и др, които са елементи на емоционалната компетентност. И колкото по рано започне емоционалното образование, толкова е по-добре за развитието на детето и за отношенията му с другите.
6.       Утвърждаването на добра партньорска комуникация с родителите ще надхвърли рамките на междуличностните взаимоотношения и ще стане проявление на културата на общуване в училищната общност.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1. Сформиране на екип, който ще работи по проекта – учители, родители, учители
Дейност 2. Обсъждане и определяне на основните стратегии за работа с родителите.

             Модул – Информираност на родителите

             Модул – Специални събития с родителите

             Модул – Иновативни информационни карти за постоянна обратна връзка с родителите

             Модул – Договаряне за подкрепа с родителите: Фамилно – групови конференции

             Модул – Консултиране на родителите и семейството

Дейност 4. Интердисциплинарни уроци с участието на родители
Дейност 5. Подготовка на Наръчника с добри практики „ Родители и учители – заедно за успеха на децата”
Дейност 6. Училищна конференция и презентиране   на Наръчника и на Модела – Училище за родители
Дейност 7. Презентиране на Наръчника и на Модела  -Училище за родители на Общинско ниво и на Шестия фестивал на клубовете по Активно учителство – домакин Средно училище „Гео Милев” – Варна
Дейност 8. Провеждане на Анкета с родителите и учителите за ролята и значението на Училище за родители

Дейности за месец октомври, 2018 г.
 Работна сесия за сформиране а екипа. Определяне на основните стратегии за работа с родителите – 15 октомври

Дейности за месец ноември, 2018 г.
Работна сесия с родителите на тема „Агресията в училище” – 29 ноември
Модератор на сесията – Капка Николова –училищен психолог

 Повече информация ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/prva-rabotna-sresha-po-proekt.html

Дейности за месец декември, 2018 г.
Открит урок по История и цивилизация
„Истините за Левски”- 13 декември
Мирослав Чеков – учител по История и цивилизация
Станислав Стефанов – родител на ученик от VII "в" клас
Банова – родител на ученичка от XII "б" клас 

 Повече информация ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/news/istinata-za-levski-otkrit-urok-s-roditeli-i-uchenici.html