Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ПРОЕКТ „В РАЗБИРАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО“

08.10.2018  |   Проекти

ПРОЕКТ „В РАЗБИРАНЕ НА РАЗЛИЧИЕТО“

 Средно училище "Гео Милев"

Програма  за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година.
ОБЩИНА ВАРНА,
Дирекция „Образование и младежки дейности"

                 Период на изпълнение: 15.04.2019 г. – 25.10.2019 г.

 

               Проектът „В разбиране на различието“ е насочен към успешната адаптация на ученици със специални образователни потребности от начален етап на СУ „Гео Милев“, с извършена през учебната 2018/2019 година оценка на индивидуалните потребности и одобрена краткосрочна допълнителна подкрепа.
               Глобална цел на проекта : Осигуряване   на качествено образование и подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда на ученици начален етап със специални образователни потребности, чрез изграден училищен модел за работа с тях.

               Конкретни подцели на проекта:

1.   Повишаване у учениците със СОП на активността и мотивацията в ползването на собствените им ресурси и способности за справяне; усвояване на разнообразни стратегии за учене; подобряване уменията на учениците със СОП за социално включване; успешна адаптация.
2.   Повишаване информираността на педагогическите специалисти начален етап за спецификата на работа с ученици със СОП; развиване на уменията им за изграждане и поддържане на толерантна и подкрепяща среда в класа; надграждане на уменията им за привличане към партньорство и сътрудничество общността на родителите.
3.   Осигуряване на подходящ социалнопсихологически климат и позитивна среда в класовете на учениците със СОП и сред родителската общност.
4.   Обогатяване на физическа среда за работа с ученици със СОП с информационни и дидактически ресурси.

             Основните дейности по проекта включват: дейности за развиване позитивните страни на учениците от целевата група и за обогатяване стратегиите им за учене, съобразно спецификата на образователните им затруднения; тренинг за педагогически специалисти начален eтап; подготовка и отпечатване на помагало, предназначено за учители в начален етап; тренинги за повишаване на социалните умения за безконфликтно общуване и толерантност на ниво клас; тематични срещи с родители: „Партньорство в разбирането и приемането на различието между децата в класа“; осигуряване на информационни и дидактични материали за работа с учениците със СОП; популяризиране на дейностите по проекта.

 

Целеви групи:  Ученици от първи и втори клас на СУ „Гео Милев“ със специални образователни потребности с одобрена допълнителна подкрепа; педагогически специалисти начален етап, родители.

Очаквани резултати от дейностите по проекта:
• за учениците със специални образователни потребности:
повишена активност и мотивация в ползването на собствените им ресурси и способности за справяне;
усвоени стратегии за учене;
изградени адекватни себеоценка и себеуважение;
подобрени умения за социално включване; успешна адаптация;

• за педагогическите специалисти начален етап:
повишена информираност относно спецификата на работа с ученици със СОП;
повишени умения за изграждане и развиване на толерантна и подкрепяща различието среда в класа;
повишени умения за привличане към партньорство и сътрудничество общността на родителите;

 • за класовете на учениците със СОП:
осигурен подходящ социалнопсихологически климат и позитивна среда в класа, основани на приемане на различието и толерантност;
 
• за непосредствената работа с ученици със СОП:
обогатена физическа среда с информационни и дидактически ресурси;

 • за училищната общност:
устойчиво изграден модел за отношение и за работа с ученици със СОП и техните родители, със социалната среда на класа и с широката родителска общност.

Екип за осъществяване на дейностите по проекта:

Албена Павлова – директор на СУ „Гео Милев“
Капка Николова – педагогически съветник
Стефка Генчева – ст.учител начален етап
Анета Костова – ст. учител начален етап